Audyt energetyczny budynków

Sprzedawca: UNICON Biuro Usług Inżynierskich

Audyt energetyczny jest matematyczno-fizyczną analizą zapotrzebowania budynku na energię cieplną służącą do utrzymania wymaganego przepisami komfortu cieplnego oraz wytworzenia c.w.u. dla osób użytkujących budynek. Ponieważ dotyczy budynków posiadających pewne niedoskonałości, jest również propozycją zastosowania rozwiązań technicznych eliminujących te niedoskonałości, zbliżając budynek do stanu wymaganego Prawem Budowlanym. Audyt szacuje oszczędności energetyczne uzyskane w konsekwencji termomodernizacji, koszt inwestycji, oraz wylicza czas zwrotu tej inwestycji. Jest podstawą do uzyskania finansowej pomocy Państwa w zakresie termomodernizacji obiektu. Czas realizacji zlecenia: 14–21 dni.

Badania termowizyjne instalacji

Sprzedawca: UNICON Biuro Usług Inżynierskich

Badanie termowizyjne instalacji elektrycznych służy do sprawdzenia parametrów pracy instalacji elektrycznej i jej części składowych w oparciu o temperatury zaobserwowane i zarejestrowane podczas badania termowizyjnego. Pozwala to na natychmiastową detekcję i eliminację niekorzystnych stanów prądowo-napięciowych występujących w instalacji, stwarzających zagrożenie pożarowe lub eksploatacyjne. Raporty termowizyjne z badania instalacji elektro-energetycznej są często podstawą do zawarcia umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa. Czas realizacji zlecenia: 7 – 14 dni.

Badania termowizyjne budynków

Sprzedawca: UNICON Biuro Usług Inżynierskich

Badanie termowizyjne obiektu budowlanego pozwala ocenić jakość ochrony cieplnej obiektu poprzez ocenę strat cieplnych generowanych przez ściany, dachy, okna, drzwi, fundamenty. Poprzez wykonanie obliczeń uwzględniających wyniki pomiarów termowizyjnych możemy określić rzeczywiste współczynniki przenikania ciepła przegród i porównać je z wymaganymi. Raport termowizyjny z badania budynku może być argumentem w sporze między użytkownikiem, a budowniczym budynku. Czas realizacji zlecenia przy sprzyjających warunkach atmosferycznych: 7 – 14 dni.

Bilans cieplny obiektów budowlanych

Sprzedawca: UNICON Biuro Usług Inżynierskich

Bilans cieplny budynku jest wyliczeniem sezonowego zapotrzebowania budynku na ciepło przy uwzględnieniu strat cieplnych budynku przez przegrody, strat wentylacyjnych, zysków cieplnych wynikających z jego lokalizacji i orientacji w terenie, zysków wewnętrznych. Często budynki zmieniają swoje przeznaczenie, lub sposób użytkowania, a wraz z tymi zmianami następuje zmiana zapotrzebowania na moc i ciepło. Bilans cieplny jest wtedy pomocny w weryfikacji np. mocy zamówionej u dostawcy ciepła i pozwala na optymalizację kosztów energii. Czas realizacji zlecenia: 7 – 21 dni.

Pomiary natężenia oświetlenia

Sprzedawca: UNICON Biuro Usług Inżynierskich

Ofertę pomiarów oświetlenia kierujemy do firm, instytucji, szkół, itp., które zobowiązane są do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. Wykonujemy pomiary: oświetlenia ogólnego, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia na stanowisku pracy. Z badania sporządzamy protokół zawierający opis obiektu, strukturę obiektu, tabele pomiarowe, legendę danych pomiarowych, oceny parametrów oświetlenia, uwagi do pomiarów, harmonogram badań okresowych, szkice, świadectwa kwalifikacyjne, świadectwa wzorcowania. Czas realizacji zlecenia: 3 – 14 dni, w zależności od wielkości obiektu.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Sprzedawca: UNICON Biuro Usług Inżynierskich

Charakterystyka energetyczna, czyli zapotrzebowanie energii niezbędnej do utrzymania w budynku komfortu cieplnego i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w odniesieniu do metra kwadratowego, w czasie jednego roku.
Świadectwo charakterystyki energetycznej jest tego zapotrzebowania opisem, wyliczeniem szczegółowym, potwierdzeniem. A co istotne dla każdego inwestora, łatwo przeliczalnym na koszt rocznego ogrzewania obiektu, ewentualnego chłodzenia i zabezpieczenia go w c.w.u. Posiadacz certyfikatu energetycznego będzie wiedział, czy jego obiekt spełnia standardy europejskie, czy jest energooszczędny. Świadectwo jest wymagane przy zbyciu lub wynajęciu obiektu. Czas realizacji zlecenia: 3–7 dni.