Regulamin platformy handlowej

Regulamin platformy handlowej PGE eSklep

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Platforma handlowa PGE eSklep, dostępna pod adresem internetowym www.sklep.gkpge.pl prowadzona jest przez PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030499, posiadającą numer statystyczny REGON 690254559, NIP 813–02–68–082 o kapitale zakładowym 492 640 400 zł.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący platformę handlową PGE eSklep – PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie.
 1. Dni robocze - oznaczają wszystkie inne dni niż soboty i niedziele oraz dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy Dz.U. z 2015r.poz. 90)
 1. eBOK – dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A.
 1. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia na platformie handlowej PGE eSklep, a w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w tym sposobu dostawy i płatności za wybrane produkty.
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z platformy handlowej PGE eSklep, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 1. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016. 380 ze zmianami).
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, która dokonuje czynności prawnej.
 1. Konto – konto klienta na platformie handlowej, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 1. Koszyk – element oprogramowania platformy handlowej w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia oraz widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a w szczególności ilości zamawianych/wybranych produktów.
 2. Oferta Handlowa Partnera Produktowego – produkty prezentowane na platformie handlowej PGE eSklep, które są oferowane przez Partnerów Produktowych w ramach Oferty Handlowej Partnera Produktowego.
 3. Operator Płatności – Spółka pod firmą Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30–552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.
 4. Partner Produktowy – przedsiębiorca prezentujący albo prezentujący i sprzedający Produkty w ramach platformy handlowej PGE eSklep , współpracujący z PGE Obrót S.A.
 5. PGE – Spółka PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, właściciel i operator platformy handlowej PGE eSklep.
 6. Platforma handlowa PGE eSklep – Platforma handlowa on–line prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym zwana Serwisem, w domenie www.sklep.gkpge.pl. służąca prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Partnerów Produktowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych Towarów, nazywana również eSklep.
 7. Produkt – dostępna w platformie handlowej PGE eSklep lub w Serwisie Partnera Produktowego rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Serwis Partnera Produktowego – sklep internetowy współpracujący z PGE Obrót S.A. w ramach platformy handlowej PGE eSklep na podstawie Umowy o współpracy, prezentujący na platformie handlowej PGE eSklep swoje Towary.
 9. Sprzedawca – Partner Produktowy, prezentujący i sprzedający produkty w ramach platformy handlowej PGE eSklep.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Towar – Oferta Handlowa Partnera Produktowego.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem,  a Parterem Produktowym za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – Umowę o świadczenie usług i Umowę o dzieło.
 13. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 14. Usługa płatnicza – realizowana przez Operatora Płatności Dotpay Sp. z o.o. usługa zapłaty za Produkty nabyte na platformie handlowej PGE eSklep w ramach Oferty Handlowej Partnerów Produktowych.
 15. Użytkownik – użytkownik korzystający z platformy handlowej PGE eSklep.
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu (lub Produktów) ze Sprzedawcą.

 

§ 3

Kontakt z platformą handlową PGE eSklep

     Użytkownik będzie miał możliwość kontaktu z obsługą platformy handlowej PGE eSklep poprzez adres e mail: sklep@gkpge.pl.

 

§ 4

Wymagania techniczne

     Do korzystania z platformy handlowej PGE eSklep, w tym przeglądania asortymentu Oferty Handlowej Partnerów Produktowych oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne są:

          a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer,

          b) aktywne konto poczty elektronicznej (e–mail),

          c) włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Korzystanie przez Użytkowników z platformy handlowej PGE eSklep ma charakter nieodpłatny.
 2. PGE Obrót S.A nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników na platformie handlowej PGE eSklep w ramach Oferty Handlowej Partnera Produktowego tj. Sprzedawcy.
 3. PGE Obrót S.A. informuje na platformie handlowej PGE eSklep o Towarach oraz umożliwia zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. PGE Obrót S.A w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy handlowej PGE eSklep spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy handlowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu platformy handlowej nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie platformy handlowej PGE eSklep możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

§ 6

Ceny towarów

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na platformie handlowej PGE eSklep podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Platforma handlowa PGE eSklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Ofercie Handlowej Sprzedawcy, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach platformy handlowej bądź wprowadzania w nich zmian, w uzgodnieniu z Partnerem Produktowym. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Cena towaru nie zawiera kosztu dostawy. Koszt dostawy określany jest każdorazowo dla Koszyka zawierającego wszystkie produkty w ramach jednego Zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Łączny koszt (zakupu i dostawy) prezentowany jest w karcie podsumowującej Zamówienie.

 

§ 7

Zakładanie Konta na platformie handlowej PGE eSklep

 

 1. Platforma handlowa PGE eSklep daje Użytkownikowi, możliwość założenia Konta. Założenie Konta na platformie handlowej PGE eSklep będzie tożsame z założeniem Konta w serwisie internetowym eBOK. Założenie Konta  jest darmowe.
 2. Logowanie  na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto na stronie platformy handlowej PGE eSklep.
 4. Dotychczasowi użytkownicy platformy internetowej eBOK mogą logować się na Konto platformy handlowej PGE eSklep posługując się loginem i hasłem z platformy internetowej eBOK.

 

§ 8

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży tego produktu, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie produktowej i zgodnie z treścią Zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia na Produkt będący rzeczą ruchomą należy:

          a) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

          b) zalogować się na platformie handlowej PGE eSklep lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

          c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz

              adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu;

          d) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia;

          e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie.

 1. W ramach procesu składania Zamówienia, Klient może umieścić w Koszyku produkty różnych Sprzedawców. W ten sposób Klient może jednocześnie złożyć zamówienia na poszczególne produkty u wielu Sprzedawców, a w konsekwencji zawrzeć Umowy Sprzedaży z różnymi Sprzedawcami. W takim wypadku poszczególne Zamówienia przekazywane są przez PGE eSklep do odpowiednich, wybranych przez Klienta, Sprzedawców.
 2. W celu złożenia Zamówienia na Produkt będący usługą należy kliknąć przycisk „Szczegóły”, co skutkuje przeniesieniem  użytkownika do Serwisu Partnera Produktowego, gdzie będzie możliwość zapoznania się z pełną Ofertą, realizacji płatności i wypełnienia danych adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy.

 

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Sprzedawca w ramach platformy handlowej PGE eSklep może udostępnić Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, przesyłka paczkomatowa, odbiór osobisty.
 2. Dostawa Produktów możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot Zamówienia.
 4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu Zamówienia.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy wskazywane są Klientowi na stronie Strefy Zakupów oraz przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku gdy Klient składa jednocześnie Zamówienia u wielu Sprzedawców, do każdego z tych Zamówień doliczane są koszty dostawy produktów (wysyłki) obowiązujące u danego Sprzedawcy, zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Klienta spośród opcji dostępnych u danego Sprzedawcy.
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi standardowo do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy, rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 8. Operatorem płatności dla Produktów będących rzeczami ruchomymi jest Dotpay Sp. z o.o. Płatność ma charakter definitywny, co oznacza, że stanowi płatność z góry. Regulamin dokonywania płatności oraz Polityka cookies dostępne będą każdorazowo przed dokonaniem transakcji.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, zostanie ona dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 10. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 11. Dostępne formy płatności:

          a) płatności online,

          b) płatności mobilne BLIK,

          c) płatności ratalne.

     12. Informacje, o których mowa w § 5, wskazywane są Klientowi przed rozpoczęciem czynności zmierzających do złożenia Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli

           związania się Umową Sprzedaży.

     13. Dla Produktów będących usługami, realizacja płatności przez Klienta nastąpi w Serwisie Partnera Produktowego/Sprzedawcy, zgodnie z obowiązującym regulaminem platformy

           Partnera Produktowego/Sprzedawcy.

 

§ 10

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia na platformie handlowej PGE eSklep zgodnie z § 8 Regulaminu, lub poprzez przejście do Serwisu Sprzedawcy i realizacji procesu zakupowego zgodnie z obowiązującym Regulaminem Serwisu Sprzedawcy.
 2. Po złożeniu Zamówienia, platforma handlowa PGE eSklep na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania Zamówienia dla zakupów bez rejestracji, niezwłocznie wysyła wygenerowane potwierdzenie otrzymania Zamówienia, jednocześnie przekazując Zamówienie do realizacji u Sprzedawcy.
 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Po dokonanej płatności do Klienta zostaje wysłana wygenerowana przez system obsługi płatności wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie płatności.
 5. Po dokonanej płatności do Klienta wygenerowana zostanie również wiadomość informująca o możliwości dokonania recenzji zakupionych produktów.
 6. Jeżeli płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy i realizacja Zamówienia jest możliwa, Zamówienie zostanie wysłane przez Sprzedawcę uzyskując status dostawy „Wysłane”, a na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostaje wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem dokonanej wysyłki.
 7. Jeżeli Sprzedawca otrzyma informację o dostarczeniu Zamówienia Klientowi pod wskazany w procesie składania Zamówienia adres, zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy lub jeśli Klient odbierze Zamówienie osobiście, Zamówienie uzyska status „Dostarczone”, a na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostaje wiadomość e-mail z potwierdzeniem dostarczenia Zamówienia.
 8. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku niedokonania przez Klienta całości płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 9. Anulowanie Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 

 

§ 11

System ocen

 

 1. W ramach platformy handlowej PGE eSklep zostaje udostępnione zarejestrowanym Klientom narzędzie umożliwiające dokonanie oceny zakupionego produktu. Ocena wystawiona przez Klienta jest widoczna dla innych użytkowników platformy handlowej.
 2. Wystawienie oceny przez kupujących jest całkowicie dobrowolne. Jednakże oceny powinny być merytoryczne i nie mogą naruszać zasad dobrego obyczaju.
 3. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników publikacji niezgodnych z prawem, przekazów reklamowych i wulgaryzmów, oraz wpisów niezgodnych z etykietą sieciową.
 4. Platforma handlowa PGE eSklep zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów, o których mowa w pkt. 3 oraz takich, w stosunku do których wpłynęło urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne informacje o ich bezprawnym charakterze, a także treści o niskiej jakości.
 5. Oceny opinii w zakresie wskazanym wyżej w punkcie 2 dokonuje Administrator platformy. ESklep zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do serwisu użytkownikom naruszającym postanowienia regulaminu.

 

§ 12

Prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, może bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania kupionych Produktów odstąpić od Umowy. Prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy świadczeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), w szczególności w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednostronnego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy). Konsument może z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma obowiązek zwrócić Produkty do  Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Informacje dot. adresu Sprzedawcy na jaki Klient będzie miał możliwość wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i dokonania zwrotu znajdą się na Koncie Klienta w zakładce Moje Konto (dla Klientów zalogowanych) lub w zakładce Zwroty i reklamacje. Rekomenduje się umieszczenie dopisku „zwrot PGE eSklep”. Nieumieszczenie dopisku nie wpływa na skuteczność dokonanych przez Klienta czynności. Bezpośrednie koszty zwrotu w takim wypadku pokrywa Klient.
 3. Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę uiszczoną przez niego tytułem realizacji Zamówienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Klient, w przypadku odstąpienia od Umowy, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 13

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, Sprzedawcy są obowiązani dostarczyć produkty bez wad. Warunki odpowiedzialności Sprzedawców za wady sprzedanych przez nich produktów (rękojmia) określane są przez Sprzedawców tych produktów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. PGE informuje, że w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami nie mogą zostać wyłączone ani ograniczone przez Sprzedawców uprawnienia przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).
 3. PGE nie udziela żadnej gwarancji na produkty sprzedawane za  pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep. Produkty sprzedawane poprzez eSklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci (gwarant). Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków udzielane są przez Sprzedawców.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.
 5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na dostępny na platformie handlowej PGE eSklep adres Sprzedawcy.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na dostępny na platformie handlowej PGE eSklep adres Partnera Produktowego.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu na platformie handlowej PGE eSklep. Partner Produktowy dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

§ 14

Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. Platforma handlowa PGE eSklep nie jest stroną umów dotyczących sprzedaży produktów, zawieranych za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep. Stronami takich umów są wyłącznie Klienci (jako kupujący) i Sprzedawcy (jako sprzedający).
 2. Platforma handlowa PGE eSklep nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów i usług oferowanych przez Sprzedawców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 3. Platforma handlowa PGE eSklep w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty Handlowej, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Klientów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów.
 4. Platforma handlowa PGE eSklep nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zapisów Ustawy z dnia 11.09.2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakładającej na Sprzedawców obowiązek odbioru elektrośmieci – obowiązek ten jest realizowany bezpośrednio przez Sprzedawców.
 5. Platforma handlowa PGE eSklep ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie platformy handlowej PGE eSklep, w tym za prawidłowe przekazanie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą informacji w ramach procesu składania Zamówień na produkty.

 

§ 15

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

          a) http: //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

          b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

          c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

          a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

              o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Sprzedawcą.

          b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

              o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

              między Konsumentem a Sprzedawcą.

          c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

              (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

              (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§ 16

Dane osobowe na platformie handlowej PGE eSklep

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów gromadzonych za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep jest PGE będące właścicielem platformy handlowej PGE eSklep.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem platformy handlowej w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów platformy handlowej PGE eSklep mogą być:

          a) Parter Produktowy/Sprzedawca, z którym zawierana jest Umowa Sprzedaży

          b) Firma kurierska realizująca proces przesyłki

          c) Operator Płatności – firma Dotpay Sp. z o.o.

 1. W przypadku Klienta, który korzysta z platformy handlowej PGE eSklep i jako sposobu dostawy zakupionych towarów wybierze przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską, Administrator udostępni jego dane osobowe Sprzedawcy bądź Sprzedawcom u których Klient dokonał zakupu, celem dalszej realizacji procesu Zamówienia w tym przekazania ich wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta na platformie handlowej PGE eSklep ze sposobu płatności elektronicznych lub dokonuje płatności kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na platformie handlowej PGE eSklep.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz usunięcia Konta poprzez wysłanie zgłoszenia w ramach funkcjonalności dostępnej na stopce strony „Skontaktuj się z nami”.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez platformę handlową PGE eSklep zawierane są w języku polskim.
 2. PGE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn między innymi: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie PGE  poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.