Regulamin platformy handlowej

Regulamin platformy handlowej PGE eSklep

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Platforma handlowa PGE eSklep, dostępna pod adresem internetowym www.sklep.gkpge.pl prowadzona jest przez PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030499, posiadającą numer statystyczny REGON 690254559, NIP 813–02–68–082 o kapitale zakładowym 492 640 400 zł.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Klientów i określa zasady oraz tryb korzystania przez Klientów z usług świadczonych drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep, w tym warunki zawierania z Klientem Umowy Sprzedaży.

 

§ 2

Definicje

 

 1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący platformę handlową PGE eSklep – PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Dni robocze – oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18.01.1951r. o dniach wolnych od pracy (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 90).
 3. eBOK – dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta PGE Obrót S.A.
 4. Gość – Użytkownik składający Zamówienie bez zakładania Konta na platformie handlowej PGE eSklep
 5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia na platformie handlowej PGE eSklep.
 6. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z platformy handlowej PGE eSklep, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 7. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zmianami).
 8. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 9. Konto – konto klienta na platformie handlowej PGE eSklep, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 10. Koszyk – element oprogramowania platformy handlowej umożliwiający wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu a także wprowadzenie, modyfikację danych oraz złożenie Zamówienia.
 11. Mikro przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG, pod warunkiem, że zawiera umowę  bez związku z zawodowym charakterem swojej działalności gospodarczej.
 12. Oferta Handlowa Partnera Produktowego – produkty prezentowane na platformie handlowej PGE eSklep, które są oferowane przez Partnerów Produktowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 13. Operator Płatności – Spółka pod firmą Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30–552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków–Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych.
 14. Partner Produktowy – przedsiębiorca współpracujący z PGE Obrót S.A. na podstawie umowy o współpracy partnerskiej z PGE, prezentujący albo prezentujący i sprzedający Produkty w ramach platformy handlowej PGE eSklep.
 15. PGE – Spółka PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, właściciel i operator platformy handlowej PGE eSklep.
 16. Produkt – rzecz ruchoma lub usługa, dostępna w platformie handlowej PGE eSklep lub w Serwisie Partnera Produktowego będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 17. Serwis Partnera Produktowego – sklep internetowy współpracujący z PGE Obrót S.A. w ramach platformy handlowej PGE eSklep na podstawie Umowy o współpracy, prezentujący na platformie handlowej PGE eSklep swoje Produkty.Sprzedawca – Partner Produktowy, prezentujący i sprzedający produkty w ramach platformy handlowej PGE eSklep.
 18. Regulamin – niniejszy Regulamin platformy handlowej PGE eSklepu.
 19. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny , a w przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). zawierana między Klientem,  a Parterem Produktowym - za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – Umowę o świadczenie usług i Umowę o dzieło.
 20. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 21. Usługa płatnicza – realizowana przez Operatora Płatności Dotpay Sp. z o.o. usługa zapłaty za Produkty nabyte na platformie handlowej PGE eSklep w ramach Oferty Handlowej Partnerów Produktowych.
 22. Użytkownik – użytkownik korzystający z platformy handlowej PGE eSklep.
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy za pomocą platformy Handlowej PGE eSklep zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu (lub Produktów).

 

§ 3

Kontakt z platformą handlową PGE eSklep

 

Użytkownik będzie miał możliwość kontaktu z obsługą platformy handlowej PGE eSklep poprzez adres e mail: sklep@gkpge.pl.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania z platformy handlowej PGE eSklep, w tym przeglądania asortymentu Oferty Handlowej Partnerów Produktowych oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne są:

a)         urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer,

b)         aktywne konto poczty elektronicznej (e–mail),

c)         włączona obsługa plików cookies.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Korzystanie przez Użytkowników z platformy handlowej PGE eSklep ma charakter nieodpłatny.
 2. PGE Obrót S.A. nie jest Sprzedawcą ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników na platformie handlowej PGE eSklep w ramach Oferty Handlowej Partnera Produktowego tj. Sprzedawcy.
 3. PGE Obrót S.A. informuje na platformie handlowej PGE eSklep o Produktach oraz umożliwia zawieranie Umów Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. PGE Obrót S.A. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy handlowej PGE eSklep spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy handlowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie asortymentu Oferty Handlowej Partnerów Produktowych na platformie handlowej PGE eSklep nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo poprzez złożenie zamówienie jako Gość przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

 

§ 6

Ceny towarów

 

 1. Wszystkie ceny Produktów będących rzeczą ruchomą zamieszczone na platformie handlowej PGE eSklep podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie będącym rzeczą ruchomą jest wiążąca w chwili       złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Platforma handlowa PGE eSklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów będących rzeczą ruchomą znajdujących się w Ofercie Handlowej Sprzedawcy, wprowadzania nowych Produktów będących rzeczą ruchomą , przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach platformy handlowej PGE eSklep, bądź wprowadzania w nich zmian, w uzgodnieniu z Partnerem Produktowym. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów będących rzeczą ruchomą w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Cena Produktów będących rzeczą ruchomą nie zawiera kosztu dostawy. Koszt dostawy określany jest każdorazowo dla Koszyka zawierającego wszystkie Produkty będące rzeczą ruchomą w ramach jednego Zamówienia. Dostawa Produktów będących rzeczą ruchomą odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Łączny koszt (zakupu i dostawy) prezentowany jest w karcie podsumowującej Zamówienie.

 

§ 7

Zakładanie Konta na platformie handlowej PGE eSklep

 

 1. Platforma handlowa PGE eSklep daje Użytkownikowi, możliwość założenia Konta. Założenie Konta jest darmowe.
 2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto na stronie platformy handlowej PGE eSklep, poprzez stosowne zgłoszenie dezaktywacji na adres sklep@gkpge.pl
 4. Dotychczasowi użytkownicy platformy internetowej eBOK mogą logować się na Konto platformy handlowej PGE eSklep posługując się loginem i hasłem z platformy internetowej eBOK poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się przez eBOK”.
 5. Użytkownicy posiadający profil na portalu społecznościowym Facebook mogą zalogować się do platformy handlowej PGE eSklep poprzez kliknięcie przycisku „Zaloguj się przez Facebook”.

 

§ 8

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkt będący rzeczą ruchomą oznacza złożenie Sprzedawcyoświadczenia woli o przyjęciu oferty zawarcia Umowy Sprzedaży tej rzeczy, wyświetlanej na etapie „Podsumowania” w Koszyku.
 2. W celu złożenia Zamówienia na Produkt będący rzeczą ruchomą należy:

  1)    wybrać ten Produkt, następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”; po przejściu do koszyka Klient może wpisać kod promocyjny - w przypadku jego posiadania;

  2)    zalogować się na platformie handlowej PGE eSklep przez eBOK lub złożyć Zamówienie bez rejestracji jako Gość;

  3)    wybrać metodę dostawy oraz sposób płatności;

  4)    zaakceptować Regulamin Operatora płatności;

  5)    wypełnić dane do Zamówienia,

  6)    podać dane osobowe oznaczone symbolem „*” jako obowiązkowe

  7)    zaznaczyć pole typu „check – box” w przypadku, chęci otrzymania faktury, oraz uzupełnić brakujące pola w przypadku innych danych do faktury;

  8)    zapoznać się z treścią „Podsumowania”

  9)    zapoznać się z treścią Regulaminu i zaznaczyć odpowiedni „check – box”

  10)     kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

 3. W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem umowy sprzedaży, która zostanie zawarta z Klientem po kliknięciu przezeń na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez Klienta danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1, pkt. 3, pkt. 5 – pkt. 7) Regulaminu Klient powinien kliknąć na przycisk Przejdź Dalej na etapie „Dane do Zamówienia”. Oferta wyświetlana na etapie „Podsumowania” przestaje wiązać Sprzedawcę z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej platformy handlowej PGE eSklep, bez kliknięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub z chwilą wprowadzenia przez Klienta zmian w treści oferty zgodnie z § 8 ust. 4 Regulaminu.
 4. Do chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania”, Klient może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie określonym w § 8 ust. 2 pkt.1, pkt. 3, pkt. 5 - pkt.7), poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu Produktu będącego rzeczą ruchomą i zrezygnować z zakupu ww. Produktu.
 5. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza:

  1)      potwierdzenie przez Klienta prawidłowości jego danych,

  2)      potwierdzenie przez Klienta otrzymania oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta ze Sprzedawcą skutecznej prawnie Umowy sprzedaży na warunkach określonych na etapie „Podsumowanie” oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 6. Z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta na etapie składania Zamówienia z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej Umowy sprzedaży wraz z kopią niniejszego Regulaminu. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści Regulaminu w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, PGE sugeruje zapisanie przesłanego Regulaminu na dysku komputera Klienta.
 7. W ramach procesu składania Zamówienia, Klient może umieścić w Koszyku Produkty będące rzeczami ruchomymi oferowane przez różnych Sprzedawców. W ten sposób Klient może jednocześnie złożyć Zamówienia na poszczególne Produkty będące rzeczami ruchomymi u wielu Sprzedawców, a w konsekwencji zawrzeć Umowy Sprzedaży z różnymi Sprzedawcami. W takim wypadku poszczególne Zamówienia przekazywane są przez PGE eSklep do odpowiednich, wybranych przez Klienta, Sprzedawców.
 8. W celu złożenia Zamówienia na Produkt będący usługą należy kliknąć przycisk „Szczegóły”, co skutkuje przeniesieniem użytkownika do Serwisu Partnera Produktowego, gdzie będzie możliwość zapoznania się z pełną Ofertą, realizacji płatności i wypełnienia danych adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy.

  

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Sprzedawca w ramach platformy handlowej PGE eSklep może udostępnić Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu będącego rzeczą ruchomą: przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, przesyłka paczkomatowa, odbiór osobisty.
 2. Dostawa Produktów będących rzeczą ruchomą możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowego adresu, pod który ma być dostarczony Produkt będący rzeczą ruchomą.
 4. Dostawa Produktu będącego rzeczą ruchomą do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy wskazywane są Klientowi na stronie prezentującej Produkt będący rzeczą ruchomą lub na etapie „Dostawa i płatność” w trakcie edycji treści Zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klient składa jednocześnie Zamówienia u wielu Sprzedawców, do każdego z tych Zamówień doliczane są koszty dostawy Produktów będących rzeczami ruchomymi (wysyłki) obowiązujące u danego Sprzedawcy, zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Klienta spośród opcji dostępnych u danego Sprzedawcy.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi standardowo do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
 7. Początek biegu terminu dostawy, rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 8. Operatorem płatności dla Produktów będących rzeczami ruchomymi jest Dotpay Sp. z o.o. Regulamin dokonywania płatności oraz Polityka cookies dostępne będą każdorazowo przed dokonaniem transakcji, po dokonaniu wyboru formy dostawy i płatności.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, zostanie ona dokonana na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 10. W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 11. Dostępne formy płatności:

  a)    płatności online - płatność wykonana przy pomocy Serwisu Dotpay;

  b)    płatności mobilne BLIK - oznacza system „BLIK”, zarządzany przez Polski Standard Płatności, umożliwiający prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie transakcji mobilnych na platformie handlowej PGE eSklep;

  c)    płatności ratalne - metoda płatności obejmująca wszelkie formy pożyczek bądź kredytów udzielonych Kupującemu na zakup towarów na platformie handlowej PGE eSklep (oraz ewentualnych usług dodatkowych związanych z tym towarem   jak np. transport, montaż) przez bank lub inną instytucję pośredniczącą, za pośrednictwem Dotpay.

 12. Termin zapłaty wynosi 7 dni od otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 13. Dla Produktów będących usługami, realizacja płatności przez Klienta nastąpi w Serwisie Partnera Produktowego/Sprzedawcy, zgodnie z obowiązującym regulaminem platformy Partnera Produktowego/Sprzedawcy.

 

 

§ 10

Wykonanie Umowy Sprzedaży

 

 1. Po dokonanej płatności platforma handlowa PGE eSklep również wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość elektroniczną o opłaceniu zamówienia. Po dokonaniu płatności PGE przekazuje Zamówienie do realizacji przez Partnera Produktowego.
 2. Po dokonanej płatności do Klienta wygenerowana zostanie również wiadomość informująca o możliwości dokonania recenzji zakupionych Produktów.
 3. Jeżeli płatność została zaksięgowana na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy Produkty będące rzeczą ruchomą zostaną wysłane przez Sprzedawcę, uzyskując status dostawy „Wysłane”, a na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostaje wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem dokonanej wysyłki.
 4. Jeśli w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, Użytkownik nie opłaci zamówienia, Sprzedawca za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep odstąpi od zawartej Umowy sprzedaży Produktu będącego rzeczą ruchomą. Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywana jest systemowo poprzez anulowanie całego zamówienia ustawiając status podzamówień i zamówienia na wartość „Anulowano”. Następnie zostanie wygenerowana i wysłana na adres podany przez Klienta na etapie składnia Zamówienia, wiadomość e-mail informująca o odstąpieniu przez Sprzedawcę od zawartej Umowy sprzedaży z powodu nieuregulowania płatności w terminie.
 5. Odstąpienie od Zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

 

§ 11

System ocen

 

 1. W ramach platformy handlowej PGE eSklep zostaje udostępnione zarejestrowanym Klientom narzędzie umożliwiające dokonanie oceny zakupionego Produktu. Ocena wystawiona przez Klienta jest widoczna dla innych użytkowników platformy handlowej PGE eSklep.
 2. Wystawienie oceny przez Klientów jest całkowicie dobrowolne. Jednakże oceny powinny być merytoryczne i nie mogą naruszać zasad dobrego obyczaju.
 3. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników publikacji niezgodnych z prawem, przekazów reklamowych i wulgaryzmów, oraz wpisów niezgodnych z etykietą sieciową.
 4. Platforma handlowa PGE eSklep zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów, o których mowa w ust. 3 oraz takich, w stosunku do których wpłynęło urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne informacje o ich bezprawnym charakterze, a także treści o niskiej jakości.
 5. Oceny opinii w zakresie wskazanym wyżej w ust. 2 dokonuje Administrator platformy handlowej PGE eSklep. Administrator Platformy handlowej PGE eSklep zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu użytkownikom naruszającym postanowienia regulaminu.

 

§ 12

Prawo odstąpienia od Umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży Produktu będącego rzeczą ruchomą za pośrednictwem Platformy handlowej PGE eSklep, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie dotyczy świadczeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 688 ze zm.), w szczególności w przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a także w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy).        
 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dodatkowo wzór formularza odstąpienia od Umowy w wersji edytowalnej, możliwej do pobrania, znajduje się w zakładce „Zwroty i reklamacje”. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy rzeczy (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania rzeczy lub do momentu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.      
 9. Konsument powinien odesłać Sprzedawcy Produkt będący rzeczą ruchomą niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem 14 dni. Informacje dot. adresu Sprzedawcy na jaki Konsument będzie miał możliwość wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży i dokonania zwrotu znajdą się na Koncie Klienta w zakładce Moje Konto (dla Klientów zalogowanych) lub w zakładce Zwroty i reklamacje. Rekomenduje się umieszczenie dopisku „zwrot PGE eSklep”. Nieumieszczenie dopisku nie wpływa na skuteczność dokonanych przez Konsumenta czynności.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Konsument, w przypadku odstąpienia od Umowy, odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 13

Prawo do odstąpienia umowy przez Mikro przedsiębiorców

 

Przepisy paragrafu 12 stosuje się odpowiednio do Mikro przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 38a ustawy prawo o konsumentach.

 

§ 14

Rękojmia i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty będące rzeczą ruchomą.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem, Sprzedawcy są obowiązani sprzedać rzecz bez wad. Warunki odpowiedzialności Sprzedawców za wady sprzedanych przez nich Produktów będących rzeczą ruchomą (rękojmia) określane są przez Sprzedawców tych Produktów rzeczy, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. PGE informuje, że w odniesieniu Klientów będących Konsumentami nie mogą zostać wyłączone ani ograniczone przez Sprzedawców uprawnienia przewidziane w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi (art. 556-576 Kodeksu cywilnego).
 3. PGE nie udziela żadnej gwarancji na Produkty będące rzeczą ruchomą sprzedawane za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep. Produkty będące rzeczą ruchomą sprzedawane poprzez eSklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci (gwarant).W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej , reklamie lub w sieci serwisowej wskazane przez gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Produkt będący rzeczą ruchomą ) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków udzielane są przez Sprzedawców.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.
 5. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Reklamację z tytułu rękojmi za wady można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do Sprzedawcy oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji w szczególności pisemnie lub drogą elektroniczną na dostępny na platformie handlowej PGE eSklep adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanego od Klienta żądania z tytułu rękojmi za wady i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli Klient podał w tym celu adres e-mail.  
 8. Produkty będące rzeczami ruchomymi odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na dostępny na platformie handlowej PGE eSklep adres Partnera Produktowego wskazany w zakładce Sprzedawcy.
 9. W przypadku, gdy na Produkt będący rzeczą ruchomą została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu na platformie handlowej PGE eSklep. Partner Produktowy dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

§ 15

Wyłączenie odpowiedzialności

 

 1. PGE nie jest stroną umów dotyczących sprzedaży Produktów, zawieranych za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep. Stronami takich umów są wyłącznie Klienci (jako kupujący) i Sprzedawcy (jako sprzedający).
 2. PGE nie ponosi odpowiedzialności za jakość Produktów oferowanych przez Sprzedawców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych za pośrednictwem Platformy handlowej PGE eSklep, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 3. PGE w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów będących rzeczą ruchomą sprzedawanych w ramach Oferty Handlowej, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Klientów oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klientów.
 4. PGE nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zapisów Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) nakładającej na Sprzedawców obowiązek odbioru elektrośmieci – obowiązek ten jest realizowany bezpośrednio przez Sprzedawców.
 5. PGE ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie platformy handlowej PGE eSklep, w tym za prawidłowe przekazanie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą informacji w ramach procesu składania Zamówień na Produkty.

 

 

 

§ 16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  a) http: //www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Sprzedawcą.

  b)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  c)    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 3. Konsument może także złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

§ 17

Dane osobowe na platformie handlowej PGE eSklep

 

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. 8 Marca 6. Podstawą przetwarzania jest umowa zawarta poprzez akceptację Regulaminu platformy handlowej PGE eSklep. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu rejestracji w serwisie internetowym oraz w celu realizacji Umów Sprzedaży.  Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl.
  2. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy handlowej PGE eSklep, w tym w celu umożliwienia zawierania umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z danej zgody.
  3. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i przez czas wymagany prawem oraz wynikający z udzielonych zgód.
  4. Zgody na poszczególne sposoby przetwarzania danych mogą być w każdym czasie cofnięte.
  5. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz w prawem przewidzianych przypadkach żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Klienci uprawnieni są także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w uzasadnionych prawnie przypadkach, a także do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Klient ma prawo do żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie zgłoszenia w ramach funkcjonalności dostępnej na stopce strony „Skontaktuj się z nami”.
  6. Odbiorcami danych są podmioty realizujące Zamówienia, w tym:

   - Parter Produktowy/Sprzedawca, z którym zawierana jest Umowa Sprzedaży,

   - Operator Płatności.

  7. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt będący rzeczą ruchomą dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji Zamówienia są udostępniane przez Administratora Sprzedawcy danej rzeczy w celu wykonania umowy sprzedaży Produktu będącego rzeczą ruchomą. Informacje o odbiorcy danych osobowych Klienta (Sprzedawcy) zawarte są na platformie handlowej PGE eSklep w stopce w zakładce Informacje oraz w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zmówienia do realizacji.
  8. Administrator udostępni dane osobowe Klienta Sprzedawcy bądź Sprzedawcom, u których Klient dokonał zakupu, celem dalszej realizacji procesu Zamówienia, w tym przekazania ich wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
  9. W przypadku Klienta, który korzysta na platformie handlowej PGE eSklep ze sposobu płatności elektronicznych lub dokonuje płatności kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, Operatorowi Płatności – firmie Dotpay Sp. z o.o., obsługującemu powyższe płatności na platformie handlowej PGE eSklep.

 

 

 

§ 18

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.01.2021r.
 2. Umowy zawierane poprzez platformę handlową PGE eSklep zawierane są w języku polskim.
 3. PGE zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn między innymi: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie PGE poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na treść zawartych przed tą zmianą Umów sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
Załącznik nr 1 do Regulaminu platformy handlowej PGE eSklep

[ ADRES SPRZEDAWCY, od którego został zakupiony Produkt w Serwisie PGE eSklep, dane Sprzedającego widnieją na dokumentach sprzedaży]

-WZÓR-

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu/Produktów

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Nr zamówienia/nr faktury:         ………………………………………………………………………………….

 

Imię i Nazwisko Konsumenta:   …………………………………………………………………………………..

 

Ulica, nr domu/nr mieszkania:   ……………………………………………………………………………………

 

Kod pocztowy, miasto:               …………………………………………………………………………………….

 

Data odbioru:                               …………………………………………………………………………………….

 

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Produktu/Produktów za pośrednictwem rachunku bankowego numer:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych

Produktów nabytych na platformie handlowej PGE eSklep:

 

 

Nazwa produktu

Cena brutto

Ilość zwracanych sztuk

Wartość brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Podpis Konsumenta/Kupującego……………………………………………….

                                                         (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)