Zwroty i reklamacje

Administrator, każdorazowo podczas zawierania transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem udostępnia Kupującemu informacje na temat Sprzedawcy. Dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia ewentualnego procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy/dokonania zwrotu dostępne są na platformie handlowej PGE eSklep w zakładce Sprzedawcy.

Reklamacje

  1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawców mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, producenta, dystrybutora lub inny podmiot trzeci (gwarant). Platforma handlowa PGE eSklep nie udziela gwarancji na produkty sprzedawane za jej pośrednictwem. 

  2. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów  o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, chyba że kupującym jest Przedsiębiorca.

  3. Informacje dotyczące ewentualnej gwarancji i jej warunków udzielane są przez Sprzedawców – informacje w tym zakresie dostępne są przy opisie Produktu na platformie handlowej PGE eSklep.

  4. Za dane Sprzedawcy umożliwiające skuteczne przeprowadzenie procesu reklamacji w szczególności uważa się dane zawierające nazwę Sprzedawcy oraz adres prowadzenia działalności. Kupujący po uzyskaniu danych Sprzedawcy od Administratora we samodzielnie rozpoczyna i prowadzi proces reklamacji zgodnie z wewnętrzną polityką Sprzedawcy w tym zakresie.

  5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem platformy handlowej PGE eSklep mogą być zgłaszane Administratorowi za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie platformy handlowej. Reklamacje takie są rozpatrywane wedle kolejności wpływu. Odpowiedź na reklamację jest udzielana nie później niż w terminie do 30 dni od jej otrzymania.

Zwroty

  1. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

  2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy).

  3. Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe.

  4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt dostawy rzeczy (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.