Informacja Agenta Ubezpieczeniowego

Informacja sporządzona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym.

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, (dalej: „PGE”), 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, skr. poczt. 63, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, KRS: Nr 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, Kapitał zakładowy: 492 640 400 zł., Kapitał wpłacony: 492 640 400 zł.

informuje, że wykonuje działalność agencyjną na rzecz PZU SA z siedzibą w Warszawie.

W zakresie portalu Moje PZU, PGE działa jako agent ubezpieczeniowy Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 24, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009831. PGE pozyskuje klientów na rzecz PZU SA.

Ponadto, PGE informuje, że:

  • został wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11235409/A; wpis można zweryfikować poprzez złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego (ustnie lub pisemnie, w szczególności w formie elektronicznej lub telefonicznie), na oficjalnych stronach internetowych Komisji Nadzoru Finansowego, jak również poprzez osobisty dostęp do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w godzinach pracy Komisji Nadzoru Finansowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru)
  • obszarem działania PGE jest terytorium RP