Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies platformy handlowej PGE eSklep (https://sklep.gkpge.pl) z dnia 4.11.2021 r.

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy handlowej PGE eSklep pod adresem https://sklep.gkpge.pl/ oraz zasady i informacje dotyczące stosowanych plików cookies. Użyte w niniejszej Polityce sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane w Regulaminie platformy handlowej PGE eSklep, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki.

Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do podstawowych zobowiązań platformy handlowej PGE eSklep w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), a także wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Jedną z kluczowych zasad przyjętych w tych ramach prawnych jest przejrzystość, dlatego przygotowano niniejszy dokument, za pomocą którego informujemy, w jaki sposób są zbierane, wykorzystywane, przekazywane i chronione dane osobowe podczas kontaktu z PGE eSklep w związku z produktami i usługami świadczonymi poprzez stronę internetową.

Zastrzega się prawo do okresowego aktualizowania i modyfikowania niniejszej Polityki prywatności w celu przekazywania wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub zmian w przepisach prawa. W przypadku zmiany pojawi się zmieniona wersja Polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu wraz ze wskazaniem daty wprowadzenia zmian.

Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest PGE Obrót S.A z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8 Marca 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030499, posiadającą numer statystyczny REGON 690254559, NIP 813-02-68-082 o kapitale zakładowym 492 640 400 zł. 

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie powyżej.   

Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

Dane osobowe są zbierane bezpośrednio od Użytkownika, który ma kontrolę nad rodzajem informacji, jakie przekazuje.

Podczas tworzenia konta na platformie handlowej PGE eSklep za pośrednictwem platformy PGE eBOK, przekazywane są takie dane jak: e-mail, imię i nazwisko, telefon, adres. W momencie składania zamówienia dodatkowo podawane są takie informacje jak: zamawiany produkt, adres dostawy, dane do faktury, forma płatności.

Serwis może również zbierać, a następnie przetwarzać pewne informacje na temat zachowania Użytkownika podczas przeglądania naszej strony internetowej w celu personalizacji korzystania z Internetu i składania ofert dostosowanych do Jego profilu.

W dalszej części dokumentu przedstawione będą szczegóły w zakresie celów przetwarzania.

Na platformie handlowej PGE eSklep przechowywane i zbierane są informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii zgodnie z Polityką plików cookie.

Nie są gromadzone ani przetwarzane dane wrażliwe, zwane w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie zakłada się zbierania ani przetwarzania danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

Cele i podstawy przetwarzania

Platforma handlowa PGE eSklep wykorzystuje dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 • Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do zarządzania kontem w ramach Serwisu PGE eSklep, realizacji procesu zamówienia, a tym samym wykonania umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 • Udzielenie finansowania za pośrednictwem rat przy współpracy z operatorem płatności firmą Przelewy24.
 • Świadczenie usług wsparcia w tym udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące zamówień towarów i usług oferowanych przez Sprzedawców Serwisu.
 • Przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • Do ulepszania naszych usług (aby zapewnić optymalną jakość obsługi mogą być gromadzone i wykorzystywane pewne informacje o zachowaniu zakupowym, z czym wiąże się możliwość zaproszenia do wypełnienia ankiet dotyczących zadowolenia z realizacji zamówienia lub poprzez prowadzenie, bezpośrednio lub przy pomocy partnerów, badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb Kupujących, ich zwyczajów zakupowych.
 • Do celów marketingowych (aby informować o najlepszych ofertach dla produktów poprzez wysyłkę biuletynów za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji, informacje o podobnych lub uzupełniających produktach do których dokonano zakupu lub których zakupem Kupujący był zainteresowany, i inne podobne komunikaty handlowe, a także wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na stronie internetowej. Istnieje możliwość wykorzystania danych o zachowaniach zakupowych - produkty oglądane, dodane do ulubionych / zakupione w celu utworzenia profilu. Komunikacja marketingowa uzależniona jest od zgody Użytkownika, istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez odklikanie check-box „Wyłącz subskrypcję” dla newslettera lub poprzez kontakt z Zespołem platformy handlowej PGE eSklep poprzez email: sklep@gkpge.pl. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać, w sposób opisany powyżej, zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Termin przechowywania danych osobowych

Dane osobowe z zasady przechowywane są dopóki Użytkownik posiada konto na platformie handlowej PGE eSklep. W dowolnym momencie Użytkownik może zażądać usunięcia informacji lub zamknięcia konta i takie działanie zostanie zrealizowane z zastrzeżeniem zachowania pewnych informacji, również po zamknięciu konta, w przypadkach, w których będzie to konieczne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np.: w związku z dochodzeniem roszczeń, w związku z wykonywaniem umowy lub wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Udostępnienie danych osobowych 

Przekazywanie lub udostępnianie danych osobowych Użytkowników może nastąpić dla poniższych kategorii odbiorców:

 • Sprzedawcy platformy handlowej PGE eSklep;
 • dostawcy usług kurierskich;
 • dostawcy usług płatniczych/bankowych;
 • dostawcy usług informatycznych.

Jeżeli zaistnieje obowiązek prawny lub jest to konieczne w celu ochrony uzasadnionego interesu PGE Obrót S.A., możliwe jest ujawnienie niektórych danych osobowych organom państwowym, w tym instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, policja, prokuratura, URE, UOKIK, UKE , UODO.

Dostęp zewnętrznych podmiotów prawa prywatnego do danych Użytkownika odbywa się zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i poufności informacji, na podstawie zawartych z nimi umów.

Wszystkie dane osobowe przechowywane są Polsce.

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych zapewnione jest poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnie ze standardami branżowymi.

Dane osobowe przechowywane są na bezpiecznych serwerach przy użyciu algorytmów szyfrowania
i zapewnieniu redundancji pamięci.

Serwis korzysta z usług operatora płatności Przelewy24 w zakresie dokonywania płatności. Wszelkie informacje o płatnościach są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.

Pomimo podejmowanych kroków w celu ochrony danych osobowych, przekazywanie informacji przez Internet ogólnie lub za pośrednictwem innych sieci publicznych nie jest całkowicie bezpieczne i wiąże się z ryzykiem, że dane mogą być widoczne i wykorzystane przez nieuprawnione osoby trzecie.

Prawa Użytkownika

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych uznaje szereg praw w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników. W każdej chwili mogą oni żądać dostępu do swoich danych, poprawić wszelkie błędy na koncie, i/lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych. Mogą także skorzystać z prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru lub do sądu. Ponadto mogą skorzystać z prawa do żądania usunięcia danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przenoszenia.

 1. Użytkownik platformy handlowej PGE eSklep może zwrócić się o:
  • potwierdzenie przetwarzania danych osobowych,
  • dostarczenie kopii tych danych,
  • przekazanie innych informacji dotyczących danych osobowych, takich jak: dane osobowe, które zostały zgromadzone, jak są wykorzystywane, komu są udostępniane, czy są przekazywane za granicę i jak są chronione, jak długo są przechowywane, jakie przysługują prawa do złożenia skargi, skąd uzyskano dane Użytkownika.
 2. Użytkownik może wnioskować o sprostowanie danych osobowych gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Użytkownik może wnioskować o usunięcie swoich danych osobowych, ale tylko wtedy, gdy:
  - nie są już one konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub
  - dokonano odwołania zgody (jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika), lub
  • korzysta z prawa sprzeciwu, lub
  • dane zostały przetworzone niezgodnie z prawem, lub
  • występuje w tym zakresie zobowiązanie prawne.
  Wniosek o usunięcie danych osobowych nie może zostać rozpatrzony pozytywnie, w przypadku gdy przetwarzanie danych jest konieczne do:
  • wykonania zobowiązania prawnego, lub
  • wniesienia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.
  Przed skorzystaniem z powyższego prawa należy zachować wszystkie dokumenty związane z zamówieniami złożonymi z Serwisie, gdyż proces usuwania danych i usuwanie konta na platformie handlowej PGE eSklep jest procesem nieodwracalnym.
 4. Użytkownik może wnioskować o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tylko wtedy, gdy:
  • dane są nieprawidłowe lub niekompletne lub
  • nie są już one potrzebne do celów, dla których były zbierane, ale nadal są potrzebne do ustalenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych, lub
  • skorzystał z prawa do sprzeciwu i wnioskuje o sprawdzenie istotnych przyczyn.
  Możliwe jest korzystanie z danych osobowych w wyniku wniosku o ograniczenie, jeżeli:
  • Serwis dysponuje zgodą, lub
  • w celu wszczęcia, realizacji lub zapewnienia obrony praw, lub
  •  w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.
 5. Użytkownik może wnioskować o dostarczenie danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu lub może wnioskować o „przeniesienie” ich bezpośrednio do innego administratora danych, ale tylko wtedy, gdy
  • przetwarzanie danych odbywa się za zgodą Użytkownika lub na podstawie zawartej z nim umowy, oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawą prawną są uzasadnione interesy, jeżeli uzna, że jego podstawowe prawa i wolności przewyższają uzasadnione interesy Serwisu. W dowolnej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym tworzeniu profili) bez podania przyczyny, w wyniku czego zostanie zaprzestane przetwarzanie tych danych.
 7. Użytkownik posiada prawo do składania skarg w sprawie sposobu przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików „cookies”

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 6. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.