REGULAMIN PROMOCJI z dnia 14.09.2022 r.„RABAT 20 % na produkty marki Ariete Sprzedawcy „GERO” Sp. z o.o. w PGE eSklep” dostępny za aktywację eFaktury

Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Rabat 20 % na produkty marki Ariete w PGE eSklep” (dalej: „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną wspomnianej Akcji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział, a także obowiązki Organizatora.

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Rabat 20 % na produkty marki Ariete w PGE eSklep” (dalej „Akcja”), jest PGE Obrót S.A.
 1. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/.
 1. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:
 • Akcja - akcja promocyjna „Rabat 20 % na produkty marki Ariete w PGE eSklep” polegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych Kodu Rabatowego na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail. Kod rabatowy na produkty marki Arieteaktualnie dostępne na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, przyznawany jest za wyrażenie zgody na eFakturę na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Klient uprawniony – osoba, która dokona zmiany formy otrzymywania faktur
  z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną
  w postaci eFaktury oraz posiada aktywną zgodę marketingową zawartą w § 2 ust 1 lit. b).Klient uprawniony otrzyma Kod Rabatowy na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail. Klient uprawniony zwany jest dalej również Klientem.
 • Kod Rabatowy – przekazany Kod Rabatowy o wartości 20 % od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcjązgodniez§ 3 ust. 1 Regulaminu, dostępnych na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, w okresie ważności Kodu Rabatowego; Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na produkty marki Ariete znajdujące się w koszyku zamówienia.
 • Platforma handlowa PGE eSklep – Platforma handlowa on–line prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym w domenie: www.sklep.gkpge.pl służąca prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez Partnerów Produktowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów nazywana również eSklep.
 • Organizator – PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości 529 923 900,00  zł, w całości wpłacony. Organizator zwany również jako PGE.
 • Produkty Ariete – produkty sprzedawcy "GERO"  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/1, 00-697 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082683 o numerze NIP 526-015-16-32, dalej również jako "GERO"  Sp. z o.o., objęte Akcją zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 • Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Akcji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1. Akcja skierowana jest wyłącznie do osób, które w okresie Akcji dokonają zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury i posiadają aktywną zgodę marketingową  lub wyrażą zgodę marketingową, wskazaną  w § 2 ust. 1 lit. b).
 1. Akcja trwa w okresie od  14.09.2022 r. – 31.12.2022 r. (“Okres Akcji”) – w tym okresie uprawnieni Klienci otrzymają na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail Kody Rabatowe. Klient uprawniony lub osoba, której Klient uprawniony przekaże Kod Rabatowy, może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 14.09.2022 r. do 14.01.2023 r. („Okres Ważności Kodu Rabatowego”).
 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.gkpge.pl oraz https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/pge-efaktura.
 1. Uczestnictwo w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

 1. Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez osobę, która spełnia poniższe warunki, Kodu Rabatowego do wykorzystania w aktualnej ofercie produktów marki Ariete na platformie handlowej PGE eSklep w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest:

a) dokonanie zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury, 

b) posiadanie aktywnej zgody marketingowej  lub wyrażenie zgody marketingowej, dla podmiotów trzecich o treści: „Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych, w tym ofert Partnerów* PGE Obrót S.A. na podany przeze mnie adres e-mail.”

Powyższe zmiany i zgody możliwe są do dokonania przez Klienta w następujący sposób:

 • eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) www.ebok.gkpge.pl, zakładka: Ustawienia - Moje zgody;
 • dzwoniąc na Infolinię PGE (+48) 422 222 222 lub wysyłając wiadomość na: serwis@gkpge.pl;
 • wypełniając formularz zgody dostępny w Biurze Obsługi Klienta (BOK).
 1. Po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1 lit. a) i b), Organizator automatycznie za pośrednictwem adresów email: efaktura@gkpge.pl lub sklep@gkpge.pl na zasadach określonych w § 2 ust. 3 prześle jednorazowo do Klienta wiadomość email z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email.
 1. Kody Rabatowe wysyłane będą Klientom w terminie do 3 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1 lit. a) i b).
 1. Unikatowy Kod jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na produkty marki Ariete znajdujące się w koszyku zamówienia.
 1. Aby wykorzystać Kod Rabatowy należy przed złożeniem zamówienia, a po dodaniu produktów marki Ariete do koszyka, wprowadzić kod uprawniający do skorzystania z rabatu w polu „kupon promocyjny”. Przekazanie przez Klienta uprawnionego (lub osobę, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) Kodu Rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do wykorzystania rabatu.
 1. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za produkty marki Ariete zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 20 % liczonych od pełnej, regularnej ceny produktu brutto. 
 1. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Akcją, rabat przysługuje na wszystkie produkty marki Ariete w danym zamówieniu. 
 1. Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy. 
 1. Klient uprawniony (lub osoba, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) dokonując zakupu na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego. 
 2. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Akcji promocyjnej, w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Organizatora lub na adres poczty email: serwis@gkpge.pl. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.
 3. Sprzedawcą produktów jest"GERO" Sp. z o.o.

 

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

§ 3

 

 1. Produkty marki Ariete:

Produkty ww. marki występujące w aktualnej ofercie Sprzedawcy „GERO” Sp. z o.o. na platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/gero-sp-z-oo .

 1. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na produkty marki Ariete dostępne w aktualnej ofercie na platformie:https://sklep.gkpge.pl/ w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 

 1. Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji;

b) zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów Ariete wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem, a sprzedawcą „GERO” Sp. z o.o. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych
w regulaminie sklepu dostępnego na platformie:https://sklep.gkpge.pl/);

e) zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy w regulaminie sklepu dostępnym na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.

 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Organizator udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej:https://sklep.gkpge.pl/ oraz https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/pge-efaktura.
 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej:https://sklep.gkpge.pl/oraz https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/pge-efaktura.  Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu.
 1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „Rabat 20% na wszystkie produkty marki Ariete w PGE eSklep” . Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.09.2022 r.

 

* Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie:

 https://pge-obrot.pl/kontakt/partnerzy-pge-obrot