Regulamin promocji „Rabat 20% na produkty Sprzedawcy Partner Consumer Electronics Sp. z o.o.” z dnia 23.03.2022r. za pośrednictwem platformy Usługi PGE eBOK „Zarejestruj się i odbierz rabat”

Niniejszy regulamin Promocji pod nazwą „Rabat 20% na produkty Sprzedawcy Partner Consumer Electronics Sp. z o.o.” (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki wspomnianej powyżej Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział. 

 

WARUNKI OGÓLNE 

§ 1 

 

1. W celu wyjaśnienia zasad działania Promocji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji: 

1.1 Usługa PGE eBOK - Platforma obsługi klienta posiadającego zawartą z PGE Obrót S.A. umowę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego, dostępna pod adresem strony internetowej: https://ebok.gkpge.pl;

1.2 Kod Rabatowy – przekazany przez Organizatora kod Rabatowy o wartości 20% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Promocją zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na produkty Sprzedawcy Partner Consumer Electronics Sp. z o.o. znajdujące się w koszyku zamówienia. Z Kodu rabatowego może skorzystać jego posiadacz;

1.3 Klient – Klient PGE Obrót S.A., który zaakceptował warunki niniejszej Promocji i chce z niej skorzystać;

1.4 Konto Rozliczeniowe – indywidualny numeryczny ciąg znaków będący identyfikatorem Klienta dla umowy zawartej z PGE Obrót S.A.;

1.5 Okres Akcji – okres obowiązywania Promocji, w którym Klient może skorzystać z warunków Promocji opisanych w niniejszym Regulaminie;

1.6 Okres Ważności - okres, w którym posiadacz Kodu Rabatowego, może go wykorzystać na Produkty objęte niniejszą Promocją oferowane w eSklepie; 

1.7 Organizator – PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030499 NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559 o kapitale zakładowym w wysokości 529 923 900,00 PLN;

1.8 Partner PGE Obrót S.A - przedsiębiorca współpracujący z PGE Obrót S.A. na podstawie umowy o współpracy partnerskiej z PGE, prezentujący albo prezentujący i sprzedający Produkty w ramach Usługi PGE eSklep – Partner Consumer Electronics Sp. z o.o.;

1.9 Powiązanie profilu z Kontem Rozliczeniowym – automatyczny i systemowy proces połączenia aktywnego profilu Usługi PGE eBOK Użytkownika z Kontem Rozliczeniowym na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych. Powiązania Konta Rozliczeniowego może dokonać tylko i wyłącznie Klient (lub jego pełnomocnik) posiadający aktywną umowę zawartą z PGE Obrót S.A., z wystawioną co najmniej jedną fakturę rozliczeniową, oraz posiadający komplet danych niezbędnych do weryfikacji;

1.10 Produkty – produkty SprzedawcyPartner Consumer Electronics Sp. z o.o. dostępne w Usłudze PGE eSklep pod adresem strony: https://sklep.gkpge.pl/partner-consumer-electronics;

1.11 Promocja - promocja „Rabat 20% na produkty Sprzedawcy Partner Consumer Electronics Sp. z o.o.” polegająca na możliwości otrzymania przez Klienta Kodu Rabatowego.

2. Promocja trwa w okresie od 23.03.2022r. do 31.05.2022r. ("Okres Akcji”) – w tym okresie Klient po spełnieniu warunków Promocji określonych w Regulaminie, otrzyma, na adres e-mail wskazany podczas uruchamiania eUsługi PGE eBOK objętej Promocją Kod Rabatowy. Klient może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie promocji "Rabat 20% na produkty Sprzedawcy Partner Consumer Electronics Sp. z o.o."  Z Kodu rabatowego może skorzystać jego posiadacz. Promocja trwa w okresie od 23.03.2022r. do 31.05.2022r. („Okres Akcji”) Klient może wykorzystać Kod Rabatowy od 23.03.2022r. do 14.06.2022r. („Okres Ważności").

3. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za produkty Sprzedawcy Partner Consumer Electronics Sp. z o.o. zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 20 % liczoną od pełnej, regularnej ceny produktu brutto.  W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Promocją, rabat przysługuje na wszystkie produkty Sprzedawcy Partner Consumer Electronics Sp. z o.o. w danym zamówieniu.      

4. Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy. 

5. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

6. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że zakupione w ramach Promocji produkty będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi ofertami, których organizatorem jest Sprzedawca. 

8. Udział w Promocji możliwy jest za pośrednictwem serwisu PGE eBOK.

 

SZCZEGÓŁY PROMOCJI 

§ 2 

1. W celu otrzymania Kodu Rabatowego, należy podczas Okresu Promocji spełnić poniższe warunki zachowując ich kolejność:

a) Klient przystępuje do niniejszej Promocji za pośrednictwem platformy Usługi PGE eBOK, w której po aktywacji klawisza „Zarejestruj się i odbierz rabat” zapoznaje się z treścią Regulaminu Promocji i dokonuje jego akceptacji;

b) po akceptacji Regulaminu Promocji Klient dokonuje skutecznej aktywacji eUsługi PGE eBOK. Jako aktywację w rozumieniu niniejszej Promocji uważa się zarejestrowanie nowego profilu w usłudze oraz skuteczne powiązanie go z co najmniej jednym Kontem Rozliczeniowym.

2. Klient, po spełnieniu warunków wskazanych w ust.1 lit a) i b) powyżej, otrzymuje na adres e-mail dedykowany dla Usługi PGE eBOK, Kod Rabatowy, możliwy do wykorzystania tylko w usłudze PGE eSklep.

3. Klient może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz dla jednego Konta Rozliczeniowego. Każde kolejne powiązanie z profilem PGE eBOK (zarejestrowanym przy użyciu kafla „Zarejestruj się i odbierz rabat”) innego Konta Rozliczeniowego, skutkuje przyznaniem Kodu Rabatowego.

4. Klient przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora (w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną).

5. Klient przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych (Kodów Rabatowych) Partnera PGE Obrót S.A. Informacje handlowe będą przesyłane na adres e-mail wskazany podczas uruchamiania eUsługi PGE eBOK objętej Promocją w celu realizacji warunków Promocji.

6. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Promocji, w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem: PGE eBOK poprzez zakładkę Sprawy (w module Twoje zgłoszenie wybranie tematu: Usługa Systemu Poleceń eBOK), mailowo na adres e-mail: serwis@gkpge.pl lub korespondencyjnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. 

7. Sprzedawcą Produktów jest Partner Consumer Electronics Sp. z o.o.

 

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

§ 3 

 

1. Produkty Sprzedawcy Partner Consumer Electronics Sp. z o.o. :

 Produkty występujące w aktualnej ofercie Sprzedawcy dostępne w eSklepie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 4

 

1. Zasady prowadzenia Promocji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy  Regulamin.    Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty): 

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji; 

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; 

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

d) zmiana sposobu świadczenia eUsługi spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w regulaminie: Usługi PGE eBOK dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://ebok.gkpge.pl

Usługi PGE eSklep dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/.

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Usługi PGE eSklep udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację w Usłudze PGE eBOK w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/.

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Usłudze PGE eBOK w zakładce Dokumenty oraz na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/.
Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu. 

5. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem: 

a) PGE eBOK poprzez zakładkę Sprawy (w module Twoje zgłoszenie wybranie tematu: Usługa Systemu Poleceń eBOK); 

b) mailowo na adres e-mail: serwis@gkpge.pl (w temacie wiadomości wpisując koniecznie: Usługa PGE Systemu Poleceń);

c) kontaktując się z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222;

d) korespondencyjnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów;

e) w zakresie działania Usługi PGE eSklep pod adresem: sklep@gkpge.pl (w temacie wiadomości wpisując koniecznie: Usługa PGE Systemu Poleceń).

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2022r.