REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Tefaland z PGE”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Tefaland z PGE”

 

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Tefaland z PGE” jest Groupe SEB Sp. z o.o.

 

2. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie Tefaland zwanej również Sklepem Internetowym pod adresem:

https://tefaland.pl

 

3. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy regulamin korzysta z poniższych definicji:

 

* Organizator - Groupe SEB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545, posiadającą NIP: 5220101645 oraz REGON: 011558890, kapitał zakładowy: 21.000.000,00 PLN.

 

* PGE Obrót – PGE OBRÓT S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości 492 640 000,00 zł.

 

 

4. Celem Akcji jest popularyzacja platformy handlowej PGE eSklep, oraz podniesienie satysfakcji Pracowników PGE, poprzez umożliwienie zakupu produktów objętych rabatem poprzez umożliwienie zakupu produktów Groupe SEB w promocyjnej cenie.

 

5. Akcja organizowana jest na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

6. Akcja skierowana jest do Pracowników Grupy Kapitałowej PGE w Okresie Akcji, będących Klientami.

 

7. Prawo do użycia nazwy Akcji „Tefaland z PGE” wraz z logo PGE eSklep przysługuje PGE Obrót i nie mogą być używane przez inne podmioty, w tym szczególnie w celach promocyjnych lub reklamowych bez zgody PGE Obrót.

 

8. Akcja trwa w okresie od 15.05.2019r. do odwołania.

 

9. Udział w Akcji jest dobrowolny, a Pracownik PGE przystępując do niego potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że go akceptuje i wyraża zgodę na jego stosowanie.

10. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/

 

11. Uczestnictwo w Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient potwierdza niniejszym spełnienie wszelkich warunków kwalifikacyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji. Jeżeli Pracownik PGE nie spełni warunków kwalifikacyjnych Akcji lub w jakikolwiek sposób złamie zasady niniejszego regulaminu, traci on prawo do uczestnictwa w Akcji.

 

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

1. Akcja polega na umożliwieniu Pracownikowi PGE zakupu wybranych produktów marek Tefal, Rowenta, Krups, WMF, Silit, Lagostina, na stronie Dedykowanego Sklepu Internetowego, działającego w domenie https://tefaland.pl w wyniku przekierowania z Serwisu PGE eSklep.

 

2. Aby dokonać zakupu produktów marek Tefal, Rowenta, Krups, WMF, Silit, Lagostina, Pracownik PGE na stronie https://sklep.gkpge.pl/ otwiera zakładkę Program Partnerski VIP, a następnie dokonuje rejestracji przechodząc przez pole Skorzystaj z oferty obok banera Oferta „Tefaland z PGE” do strony rejestracyjnej, gdzie należy podać tylko: e-mail służbowy (w przypadku braku służbowego maila możliwe jest użycie maila prywatnego), indywidualne ustalone przez siebie hasło, imię, nazwisko, telefon.

 

3. Pracownik PGE po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Akcji Promocyjnej „Tefaland z PGE” i dokonaniu rejestracji otrzyma na podany adres mailowy wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Po kliknięciu w otrzymany link, następuje przekierowanie na Platformę Tefaland, gdzie w celu weryfikacji konieczne jest podanie indywidualnie ustalonego hasła. Po dokonaniu aktywacji konta możliwe będzie korzystanie z oferty Tefaland Sklepu Internetowago w domenie https://tefaland.pl.

4. Po dokonanej aktywacji i przejściu na partnerską Platformę Tefaland https://tefaland.pl, Pracownik PGE będzie mógł dokonać zakupu produktów bez ograniczeń ilościowych.

 

5. Rabat w wysokości 10% od wartości brutto Produktów, aktywowany jest Kodem Rabatowym „10PGE” (jednym dla wszystkich Pracowników PGE,) wpisywanym w polu „kod rabatowy” w koszyku zakupowym na Platformie Tefaland i obejmuje wszystkie produkty z wyłączeniem produktów z Oferty Promocyjnej. Dodatkowo Kod Rabatowy komunikowany będzie również wewnętrznymi kanałami w ramach GKPGE.

 

6. Zakupy mogą zostać zrealizowane w okresie: od 15.05.2019 do odwołania.

 

7. Klient nie ponosi kosztów przesyłki zamawianych produktów.

 

8. Sprzedaż Produktów na rzecz uczestników Akcji odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§4

 

1. Zasady prowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

2. PGE Obrót zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, przy założeniu, że nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.

 

3. Zmiany niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej https://sklep.gkpge.pl/

 

4. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „Tefaland z PGE”.