Promocja pracownicza Philips Małe AGD z rabatem do 35%

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą

„Twoja zniżka”

§ 1
Definicje

 1. „Organizator” – GT Group Tomaszek Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35, 37-100 Łańcut, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224213, NIP: 8151664972, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 13,257,000,00, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej „GT Group”
 2. „Partner Akcji Promocyjnej” - PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499; NIP: 8130268082; kapitał zakładowy w wysokości 529 923 900,00 zł
 3. Uczestnik” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) uczestnicząca w Akcji Promocyjnej „Twoja zniżka” będąca pracownikiem Grupy Kapitałowej PGE, posiadająca adres e-mail w domenie należącej do GKPGE.
 4. „Kod rabatowy” – kod uprawniający do otrzymania zniżki w wysokości na Towary kupowane przez Uczestnika w ramach Dedykowanego Sklepu Internetowego. Kod rabatowy uprawnia do zakupu jednego Towaru jednocześnie.
 5. Dedykowany Sklep Internetowy”– usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca uczestnikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, dokonywanie płatności za towary, prowadzony pod adresem www.twojaznizka.promocjemaleagd.pl. Zamówienia składane w Dedykowanym Sklepie Internetowym realizuje Sprzedawca zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 6. Sprzedawca” – GT Group Tomaszek Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, ul. Cetnarskiego 35, 37-100 Łańcut, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224213, NIP: 8151664972, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 13,257,000,00, kapitał w całości wpłacony, zwaną dalej „GT Group”.
 7. Koordynator” - Karlsbad Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 03-680, ul. Wolbromska 38 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000140411, NIP: 118-16-62-282 odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń Uczestników na specjalnie przygotowanej stronie internetowej i wysyłanie Kodów rabatowych na adresy e-mail Uczestników Akcji Promocyjnej.

§ 2
Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej pod nazwą „Twoja zniżka” („Akcja Promocyjna”)i otrzymania Kodów rabatowych, które mogą być wykorzystane w ramach Dedykowanego Sklepu Internetowego w celu nabycia produktów PHILIPS ze zniżką.
 2. Celem Akcji Promocyjnej jest popularyzacja platformy handlowej PGE eSklep oraz umożliwienie zakupów w atrakcyjnych cenach pracownikom GK PGE oraz zmotywowanie ich do zakupu produktów PHILIPS.

§ 3
Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna trwa od dnia 01.02.2023r. do odwołania.
 2. Akcja Promocyjna organizowana jest na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie na stronie: służącej do rejestracji www.twojaznizka.pl uczestników Akcji Promocyjnej orazw Dedykowanym Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem URL: http://www.twojaznizka.promocjemaleagd.pl/

§ 4
Uczestnicy Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników Grupy Kapitałowej PGE.
  Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału:
  1. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dokonujące zakupu produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową);
  2. podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte
   z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Akcją Promocyjną.

                            

§ 5
Warunki uczestnictwa

 1. Organizator w ramach Akcji Promocyjnej umożliwia Uczestnikowi Akcji Promocyjnej uzyskanie 2 (dwóch) Kodów rabatowych, każdy ze zniżką w wysokości do 35%. Jeden Kod rabatowy może być użyty przy zakupie jednego produktu marki Philips na stronie: http://www.twojaznizka.promocjemaleagd.pl/ tj. w Dedykowanym Sklepie Internetowym, zgodnie z Regulaminem Sklepu, przy czym wartość pojedynczego zakupu nie może przekroczyć    8 000 zł.
 2. Jeden Uczestnik Akcji Promocyjnej może się zarejestrować jeden raz.
 3. Aby uzyskać Kod rabatowy, Uczestnik Akcji Promocyjnej musi spełnić poniższe warunki:
  1. Na stronie https://sklep.gkpge.pl/ otworzyć zakładkę Program Partnerski VIP,
   a następnie dokonać rejestracji przechodząc przez pole Skorzystaj z oferty obok banera Oferta w Programie Partnerskim VIP z PGE eSklep do strony rejestracyjnej.
  2. Zarejestrować się poprzez podanie: imienia, nazwiska, służbowego adresu e-mail („Rejestracja”).
  3. Podczas rejestracji, o której mowa powyżej, wyrażenie na rzecz Koninklijke Philips N.V. zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych na adres email jest niezbędne, aby otrzymać Kod rabatowy. Każda osoba ma także możliwość w pełni odpłatnego nabywania produktów za pośrednictwem sklepu dostępnego na stronie www.philips.pl/sklep (bez wykorzystania Kodu rabatowego) w związku z czym wyrażenie zgód jest dobrowolne.
 4. Kody rabatowe przesyłane są na podany służbowy adres e-mail podczas rejestracji, bezpośrednio po rejestracji. Każdy Kod rabatowy posiada kod składający się z 18 znaków. Kod musi być wpisany przez Uczestnika podczas dokonywania zakupu. Kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi. Kod nie podlega obrotowi handlowemu. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w Dedykowanym Sklepie Internetowym, w ramach innych promocji. Kod rabatowy w Dedykowanym Sklepie Internetowym może być wykorzystany jednokrotnie podczas składania jednego zamówienia obejmującego jeden produkt w ramach zamówienia (1 produkt w „Koszyku”) i nie może być wykorzystany w częściach.
 5. Zniżka wynikająca z Kodu rabatowego kalkulowana jest jako procent od ceny brutto podanej przy danym Produkcie Philips na stronach Dedykowanego Sklepu Internetowego. Wysokość zniżki (nazywana rabatem) podana jest, wraz z ceną po zniżce przy każdym Produkcie Philips na stronach Dedykowanego Sklepu Internetowego.
 6. Zniżka wynikająca z Kodów rabatowych uzyskanych przez Uczestnika w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej nie może być łączona z innymi promocjami i zniżkami w Dedykowanym Sklepie Internetowym.
 7. Organizator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług oferowanych w ramach Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad realizacji Kodów rabatowych, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie Rejestracji lub składania zamówienia dane osobowe niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, lub
  2. dopuścił się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży w Sklepie Online GT Group lub Regulaminem Akcji Promocyjnej lub
  3. dokonuje obrotu handlowego Kodami rabatowymi, lub
  4. dokonuje zakupów nie jako konsument, lub
  5. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dalszej odsprzedaży produktów zakupionych przy wykorzystaniu Kodów rabatowych przy czym w przypadku takiej sprzedaży Organizator zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania w wysokości równej wartości różnicy pomiędzy ceną regularną produktu a ceną ze zniżką).
 8. Pracownicy GK PGE, którzy nie posiadają służbowych adresów e-mail, aby otrzymać Kody rabatowe do 35% powinni z prywatnej skrzynki e-mail przesłać zgłoszenie na adres: ofertapracowniczapge@gkpge.pl. W wiadomości należy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę spółki.
  W wiadomości zwrotnej zostaną wysłane Kody rabatowe.

§ 6
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji Promocyjnej i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej
  e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.twojaznizka.pl bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 203-03-34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która taką reklamację przyjmie.
 2. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej należy przesyłać na adres: GT Group Tomaszek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-124, przy ul. Rondo ONZ 1 z dopiskiem: „Reklamacja – Twoja zniżka”.
 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, natomiast w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną
  – data wysłania e-maila za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Upływ terminu do zgłoszenia reklamacji nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.
 5. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Akcji Promocyjnej w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; drogą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji poprzez formularz kontaktowy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

§ 7
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Akcji Promocyjnej jest GT Group Tomaszek Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-124, przy ul. Rondo ONZ 1.
 2. Na potrzeby Akcji Promocyjnej będą przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail. Dane osobowe posłużą do przyznania Kodów rabatowych, wysyłki Kodów rabatowych, kontaktu
  z Uczestnikiem oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Niepodanie danych osobowych powoduje niemożność udziału w Akcji Promocyjnej i otrzymania Kodu rabatowego.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu realizacji Akcji Promocyjnej jest (art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - tj. wykonanie umowy o udział w Akcji Promocyjnej.
 4. Dane osobowe Uczestników zbierane w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej zostaną usunięte lub zanonimizowane najpóźniej w terminie 60 dni od zakończenia Akcji Promocyjnej. Nie dotyczy do danych osobowych, które będą niezbędne dla rozpatrzenia złożonych reklamacji lub innych roszczeń jak również danych, których dalsze przetwarzanie będzie niezbędne ze względu na ciążące na administratorze obowiązki wynikające z przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
 5. Wymagane jest również wyrażenie na rzecz Koninklijke Philips N.V. zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych na adres email - aby otrzymać Kod rabatowy przewidziany w Akcji Promocyjnej. Każda osoba ma możliwość pełnopłatnego nabycia produktu Philips za pośrednictwem sklepu dostępnego na stronie http://www.twojaznizka.promocjemaleagd.pl/, w związku z czym wyrażenie zgody jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane przez Koninklijke Philips N.V. w celach marketingowych na zasadach opisanych na stronie https://www.philips.pl/content/B2C/pl_PL/privacy/popup.html. Zgoda udzielona Koninklijke Philips N.V. może być w każdej chwili cofnięta przez Uczestnika (zgodnie
  z wymienionymi zasadami), co nie powoduje wykluczenia lub utraty nagrody w Akcji Promocyjnej.
 6. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Uczestnikom przysługuje prawo do:
 8. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
 9. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 10. żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 11. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
 12. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,
 13. złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 14. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora Danych Osobowych Philips Polska sp. z o.o. lub Koninklijke Philips N.V. na adres: privacy@philips.com.
 15. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej udostępnionych na potrzeby przeprowadzenia Akcji Promocyjnej Koordynatorowi na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Karlsbad sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa, Polska wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń Uczestników Akcji Promocyjnej, przyznawania i wysyłki Kodów rabatowych.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Akcji Promocyjnej określa niniejszy Regulamin.
 2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.twojaznizka.pl
 3. Dodatkowe informacje o Akcji Promocyjnej i produktach Philips będą udzielane pod numerem  infolinii Philips: 22 203-03-34 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00).
 4. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest warunkowane zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w ramach rejestracji udziału w Akcji Promocyjnej.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.gkpge.pl, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji Promocyjnej. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy będą mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Akcji Promocyjnej.