Regulamin Promocji „Rabat 25% na produkty Sprzedawcy MPM za polecenie eUsług PGE” z dnia 01.07.2021r.

Niniejszy regulamin Promocji pod nazwą „Rabat 25% na produkty Sprzedawcy MPM za polecenie eUsług PGE”(dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki wspomnianej powyżej Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział. 

 

WARUNKI OGÓLNE 

§ 1 

 

 

1. W celu wyjaśnienia zasad działania Promocji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji: 

 

1.1 Usługa PGE eBOK - Platforma obsługi klienta posiadającego zawartą z PGE Obrót S.A. umowę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej lub paliwa gazowego, dostępna pod adresem strony internetowej: https://ebok.gkpge.pl,

1.2 Usługa PGE eFaktura – faktura w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, wystawiona, przesłana oraz udostępniona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. Zm.), elektroniczny formularz umożliwiający aktywację eUsługi Klientom PGE Obrót S.A. dostępny pod adresem strony internetowej: https://pge-obrot.pl/formularze/e-faktura

1.3 Usługa PGE eSklep - Platforma handlowa online prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym służąca prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych za jej pośrednictwem, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów, dostępna pod adresem strony internetowej: https://sklep.gkpge.pl/,

1.4 Klient Polecający – podmiot posiadający aktywne konto w Usłudze PGE eBOK, który zaakceptował warunki niniejszej Promocji,

1.5 Klient Polecony – podmiot, który otrzymał od Klienta Polecającego propozycję skorzystania z Promocji i zaakceptował warunki niniejszej Promocji, 

1.6 Kod Rabatowy – przekazany przez Organizatora kod Rabatowy o wartości 25% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Promocją zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu. Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wszystkie produkty Sprzedawcy MPM agd S.A. znajdujące się w koszyku zamówienia. Z Kodu rabatowego może skorzystać jego posiadacz, 

1.7 Konto Rozliczeniowe – indywidualny numeryczny ciąg znaków będący identyfikatorem Klienta dla umowy zawartej z PGE Obrót S.A.,

1.8 Okres Promocji – okres obowiązywania Promocji, w którym Klient Polecający oraz Klient Polecony mogą skorzystać z warunków Promocji opisanych w niniejszym Regulaminie,

1.9 Okres Ważności - okres, w którym posiadacz Kodu Rabatowego, może go wykorzystać na Produkty objęte niniejszą Promocją oferowane w eSklepie. 

1.10 Organizator – PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030499 NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559 o kapitale zakładowym w wysokości 492 640 400 PLN,

1.11 Partner PGE Obrót S.A - przedsiębiorca współpracujący z PGE Obrót S.A. na podstawie umowy o współpracy partnerskiej z PGE, prezentujący albo prezentujący i sprzedający Produkty w ramach Usługi PGE eSklep - MPM agd S.A.

1.12 Powiązanie profilu z Kontem Rozliczeniowym – automatyczny i systemowy proces połączenia aktywnego profilu Usługi PGE eBOK Użytkownika z Kontem Rozliczeniowym na podstawie wprowadzonych przez Klienta danych. Powiązania Konta Rozliczeniowego może dokonać tylko i wyłącznie Klient (lub jego pełnomocnik) posiadający aktywną umowę zawartą z PGE Obrót S.A., z wystawioną co najmniej jedną fakturę rozliczeniową, oraz posiadający komplet danych niezbędnych do weryfikacji,

1.13 Produkty MPM – produkty Sprzedawcy MPM agd S.A. dostępne w Usłudze PGE eSklep pod adresem strony: https://sklep.gkpge.pl/mpm ,

1.14 Promocja - promocja „Rabat 25% na produkty Sprzedawcy MPM za polecenie eUsług PGE” polegająca na możliwości otrzymania przez Klienta Polecającego i Klienta Poleconego Kodu Rabatowego,

1.15 eUsługi Polecane – Usługa PGE eBOK, Usługa PGE eFaktura.

2. Udział w Promocji przez Klienta Polecającego możliwy jest za pośrednictwem serwisu PGE eBOK.

3. Udział w Promocji przez Klienta Poleconego możliwy jest za pośrednictwem jednej z następujących eUsług: Usługa PGE eBOK, Usługa PGE eFaktura, z wykorzystaniem adresów strony internetowej dedykowanych do niniejszej Promocji wskazanych przez Organizatora w przesłanej wiadomości elektronicznej na adres e-mail profilu Usługi PGE eBOK Klienta Polecającego. 

4. Promocja trwa w okresie od 01.07.2021r. do 31.07.2021r. ("Okres Promocji”) – w tym okresie Klient Polecający oraz Klient Polecony po spełnieniu warunków Promocji określonych w Regulaminie, otrzymają, na adresy e-mail wskazane podczas uruchamiania eUsług objętych Promocją Kody Rabatowe. Klient Polecający oraz Klient Polecony, mogą skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 01.07.2021r. do 14.08.2021r. („Okres Ważności"). 

5. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

6. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że zakupione w ramach Promocji produkty będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Niniejsza Oferta nie łączy się z innymi Ofertami, których organizatorem jest Sprzedawca. 

 

SZCZEGÓŁY PROMOCJI 

§ 2 

 

1. W celu otrzymania Kodu Rabatowego, należy podczas Okresu Promocji spełnić poniższe warunki zachowując ich kolejność:

a) Klient Polecający przystępuje do niniejszej Promocji za pośrednictwem platformy Usługi PGE eBOK, w której dokonuje akceptacji Regulaminu Promocji. Klient Polecający, po akceptacji Regulaminu Promocji otrzymuje na adres e-mail (dedykowany dla Usługi PGE eBOK) adresy stron internetowych (linki) z dostępem do eUsług Polecanych (PGE eBOK, PGE eFaktura). Przekazywane linki są unikalne dla każdego Konta Rozliczeniowego Klienta Polecającego. Klient Polecający otrzyma Kod Rabatowy, jeżeli Klient Polecany skutecznie aktywuje przynajmniej jedną z eUsług Polecanych zgodnie z zapisami §2 ust. 1 lit. b).  

b) Klient Polecony przystępuje do niniejszej Promocji, za pośrednictwem linku do jednej z Polecanych eUsług, który został mu przekazany przez Klienta Polecającego. Klient Polecany po akceptacji Regulaminu Promocji dokonuje skutecznej aktywacji jednej z Polecanych eUsług. Jako aktywację w rozumieniu niniejszej Promocji uważa się:

Usługa PGE eBOK - zarejestrowanie nowego profilu w usłudze oraz skuteczne powiązanie go z co najmniej jednym Kontem Rozliczeniowym;

Usługa PGE eFaktura - wyrażenie zgody na uruchomienie usługi PGE eFaktura dla co najmniej jednego Konta Rozliczeniowego.

2. Klient Polecający może polecić każdą z eUsług Polecanych więcej niż jeden raz. Kod Rabatowy zostanie przekazany Klientowi Polecającemu, za każdą prawidłowo dokonaną aktywację jednej z eUsług Polecanych przez Klienta Poleconego, zgodnie z §2 ust. 1 lit. b).  

3. Klient Polecony może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz w ramach jednej Polecanej eUsługi  dla jednego Konta Rozliczeniowego. Każda aktywacja jednej z eUsług Polecanych dla wybranego i powiązanego z profilem eBOK Konta Rozliczeniowego, zgodnie z §2 ust.1 lit. b),  skutkuje przyznaniem Kodu Rabatowego.

4. Klient Polecający przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta Polecającego przez Organizatora (w przypadku gdy Klient Polecający jest osobą fizyczną).

5. Klient Polecany przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta Polecanego przez Organizatora (w przypadku gdy Klient Polecany jest osobą fizyczną).

6. Klient Polecający przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych (Kodów Rabatowych) Partnera PGE Obrót S.A. Informacje handlowe będą przesyłane na adresy e-mail wskazane podczas uruchamiania eUsług objętych Promocją (§ 2 ust. 1 lit. a) i b) w celu realizacji warunków Promocji.

7. Klient Polecany przystępując do niniejszej Promocji, wyraża zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych (Kodów Rabatowych) Partnera PGE Obrót S.A. Informacje handlowe będą przesyłane na adresy e-mail wskazane podczas uruchamiania eUsług objętych Promocją (§ 2 ust. 1 lit. a) i b) w celu realizacji warunków Promocji.

8. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Promocji, w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia za pośrednictwem: PGE eBOK poprzez zakładkę Sprawy (w module Twoje zgłoszenie wybranie tematu: Usługa Systemu Poleceń eBOK) lub mailowo na adres e-mail: serwis@gkpge.pl lub korespondencyjnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora. 

9. Sprzedawcą Produktów jest MPM agd S.A.

 

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

§ 3 

 

1. Produkty Sprzedawcy MPM agd S.A.:

Wszystkie produkty występujące w aktualnej ofercie Sprzedawcy dostępne w eSklepie.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 4

 

1. Zasady prowadzenia Promocji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty): 

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji; 

b) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; 

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem Polecającym lub Klientem Poleconym a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 

d) zmiana sposobu świadczenia eUsług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w regulaminie:

Usługi PGE eSklep dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/,

Usługi PGE eBOK dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://ebok.gkpge.pl,

Usługi PGE eFaktura dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://pge-obrot.pl/formularze/e-faktura.

3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Usługi PGE eSklep udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację w Usłudze PGE eBOK w zakładce Dokumenty oraz na stronach internetowych: https://sklep.gkpge.pl/ i https://pge-obrot.pl/efaktura.

4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Usłudze PGE eBOK w zakładce Dokumenty oraz na stronach internetowych: https://sklep.gkpge.pl/ i https://pge-obrot.pl/efaktura.

Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu. 

5. Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane za pośrednictwem: 

a) PGE eBOK poprzez zakładkę Sprawy (w module Twoje zgłoszenie wybranie tematu: Usługa Systemu Poleceń eBOK); 

b) mailowo na adres e-mail: serwis@gkpge.pl (w temacie wiadomości wpisując koniecznie: Usługa PGE Systemu Poleceń);

c) kontaktując się z Infolinią PGE: (+48) 422 222 222;

d) korespondencyjnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów;

e) w zakresie działania Usługi PGE eSklep pod adresem: sklep@gkpge.pl (w temacie wiadomości wpisując koniecznie: Usługa PGE Systemu Poleceń).

 

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021r.