Regulamin akcji promocyjnej „Rabat 25 % na produkty sprzedawcy MPM AGD S.A. za aktywację PGE eFaktury” z dnia 01.06.2022r.

Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Rabat 25% na produkty sprzedawcy MPM AGD S.A. za aktywację PGE eFaktury” (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną wspomnianej Akcji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział, a także obowiązki Organizatora.

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Rabat 25% na produkty sprzedawcy MPM AGD S.A. za aktywację PGE eFaktury” (dalej „Akcja”), jest PGE Obrót S.A.
 2. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/.
 3. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:                                                     

3.1 Akcja – akcja promocyjna „Rabat 25% na produkty sprzedawcy MPM AGD S.A. za aktywację PGE eFaktury” (dalej MPM) polegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych Kodu Rabatowego na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail. Kod rabatowy na produkty Sprzedawcy aktualnie dostępne na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, przyznawany jest za wyrażenie zgody na eFakturę na zasadach określonych w Regulaminie.

3.2 Klient uprawniony – osoba, która dokona zmiany formy otrzymywania faktur
z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną
w postaci eFaktury oraz posiada aktywną zgodę marketingową zawartą w § 2 ust 1 lit. b).Klient uprawniony otrzyma Kod Rabatowy na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail. Klient uprawniony zwany jest dalej również Klientem.

3.3 Kod Rabatowy – przekazany Kod Rabatowy o wartości 25 % od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcjązgodniez§ 3 ust. 1 Regulaminu, dostępnych na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, w okresie ważności Kodu Rabatowego. Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na produkty Sprzedawcy MPM  znajdujące się w koszyku zamówienia.

3.4 Platforma handlowa PGE eSklep – Platforma handlowa on–line prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym w domenie: www.sklep.gkpge.pl służąca prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez Partnerów Produktowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów nazywana również eSklep.

3.5 Organizator – PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,                      XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości 529 923 900,00 zł, w całości wpłacony. Organizator zwany również jako PGE.

3.6 Produkty  – produkty Sprzedawcy MPM AGD S.A. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Brzozowej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399132, NIP 5291798240,   Regon 145840911 dalej również jako MPM, objęte Akcją zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

3.7 Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Akcji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 1. Akcja skierowana jest wyłącznie do osób, które w okresie Akcji dokonają zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury                        i posiadają aktywną zgodę marketingową zawartą w § 2 ust. 1 lit. b).
 2. Akcja trwa w okresie od  01.06.2022r. do 31.08.2022 r. (“Okres Akcji”) – w tym okresie uprawnieni Klienci otrzymają na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail Kod Rabatowy. Klient uprawniony lub osoba, której Klient uprawniony przekaże Kod Rabatowy, może skorzystać
  z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 01.06.2022 r. do 14.09.2022 r. („Okres Ważności”).
 3. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:www.sklep.gkpge.ploraz www.pge-obrot.pl/efaktura.
 4. Uczestnictwo w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

 1. Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez osobę, która spełnia poniższe warunki, Kodu Rabatowego do wykorzystania w aktualnej ofercie wybranych produktów Sprzedawcy MPM AGD S.A. na platformie handlowej PGE eSklep w okresie ważności Kodu Rabatowego.

Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest:

a)       dokonanie zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury, 

b)       posiadanie aktywnej zgody marketingowej dla podmiotów trzecich: „Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych, w tym ofert Partnerów* PGE Obrót S.A. na podany przeze mnie adres e-mail.”

Powyższe zmiany i zgody możliwe są do dokonania przez Klienta w następujący sposób:

 •        eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) www.ebok.gkpge.pl, zakładka: Ustawienia - Moje zgody;
 •        dzwoniąc na Infolinię PGE (+48) 422 222 222 lub wysyłając wiadomość na: serwis@gkpge.pl;
 •        wypełniając formularz zgody dostępny w Biurze Obsługi Klienta (BOK).
 1. Po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1 lit. a) i b), Organizator automatycznie za pośrednictwem adresów email: efaktura@gkpge.pl lub sklep@gkpge.pl na zasadach określonych w § 2 ust. 3 prześle jednorazowo do Klienta wiadomość email z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email.
 2. Kod Rabatowy wysyłany będzie Klientom w terminie do 3 dni kalendarzowych po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1 lit. a) i b).
 3. Unikatowy Kod jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na produkty Sprzedawcy MPM AGD S.A. znajdujące się w koszyku zamówienia.
 4. Aby wykorzystać Kod Rabatowy należy przed złożeniem zamówienia, a po dodaniu produktów Sprzedawcy MPM AGD S.A. do koszyka, wprowadzić kod uprawniający do skorzystania z rabatu w polu „kupon promocyjny”. Przekazanie przez Klienta uprawnionego (lub osobę, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) Kodu Rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do wykorzystania rabatu.
 5. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za produkty Sprzedawcy MPM AGD S.A.  zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 25% liczonych od pełnej, regularnej ceny produktu brutto. 
 6. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Akcją, rabat przysługuje na wszystkie produkty Sprzedawcy MPM AGD S.A. w danym zamówieniu.
 7. Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy. 
 8. Klient uprawniony (lub osoba, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) dokonując zakupu na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.
 9. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Akcji promocyjnej, w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Organizatora lub na adres poczty email: serwis@gkpge.pl  Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.
 10. Sprzedawcą produktów jest MPM AGD S.A.

 

PRODUKTY

§ 3

 

 1. Produkty: produkty występujące w aktualnej ofercie Sprzedawcy MPM AGD S.A. na platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/mpm?vid=78
 1. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na produkty Sprzedawcy MPM AGD S.A.  w aktualnej ofercie na platformie:https://sklep.gkpge.pl/ w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 

 1. Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a)    zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji;

b)    zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c)    zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów Sprzedawcy MPM AGD S.A. wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą MPM AGD S.A. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d)    zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie sklepu dostępnego na platformie:https://sklep.gkpge.pl/);

e)    zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy w regulaminie sklepu dostępnym na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.

 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, Organizator udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej:https://sklep.gkpge.pl/ oraz https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/pge-efaktura. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej:https://sklep.gkpge.pl/oraz https://www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/pge-efaktura. Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu.
 2. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6,                    35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl  z dopiskiem w tytule „Rabat 25 % na produkty sprzedawcy MPM AGD S.A. za aktywację PGE eFaktury”. Reklamacje rozpatruje Organizator stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022r.

 

* Lista Partnerów PGE Obrót S.A. dostępna jest na stronie: https://sklep.gkpge.pl/partnerzy-pge-obrot-sa