REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „RABAT DO 50 % NA PRODUKTY SPRZEDAWCY MPM W PGE ESKLEP” Z DNIA 01.02.2021 r.

Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Rabat do 50 % na produkty Sprzedawcy MPM w PGE eSklep” (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres
i procedurę reklamacyjną wspomnianej Akcji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział, a także obowiązki Organizatora. 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Rabat do 50 % na  produkty Sprzedawcy MPM w PGE eSklep”  (dalej „Akcja”), jest PGE Obrót S.A.
 1. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/.
 1. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:
 •       Akcja - akcja promocyjna „Rabat do 50 % na produkty Sprzedawcy MPM w PGE eSklep”  polegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych Kodu Rabatowego na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail. Kod rabatowy na produkty Sprzedawcy MPMaktualnie dostępne na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, przyznawany jest za wyrażenie zgody na eFakturę na zasadach określonych w Regulaminie.
 •        Klient uprawniony – osoba, która dokona zmiany formy otrzymywania faktur
  z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną
  w postaci eFaktury oraz posiada aktywną zgodę marketingową zawartą w § 2 ust 1 lit. b).Klient uprawniony otrzyma Kod Rabatowy na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail. Klient uprawniony zwany jest dalej również Klientem.
 •        Kod Rabatowy – przekazany Kod Rabatowy o wartości do 50 % od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcjązgodniez§ 3 ust. 1 Regulaminu, dostępnych na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ w okresie ważności Kodu Rabatowego; Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na produkty Sprzedawcy MPM znajdujące się w koszyku zamówienia.
 •        Platforma handlowa PGE eSklep – Platforma handlowa on–line prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym w domenie: www.sklep.gkpge.pl służąca prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez Partnerów Produktowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów nazywana również eSklep. 
 •        Organizator – PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości  492 640 400,00 zł, w całości wpłacony. Organizator zwany również jako PGE.
 •        Produkty MPM – produkty Sprzedawcy MPM agd S.A. z siedzibą w Milanówku (05-822), przy ul. Brzozowej 3, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000399132, o numerze NIP: 5291798240 oraz REGON: 145840911, dalej również jako MPM objęte Akcjązgodniez§ 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 •        Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Akcji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 1.  Akcja skierowana jest wyłącznie do osób, które w okresie Akcji dokonają zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury i posiadają aktywną zgodę marketingową zawartą w § 2 ust. 1  lit.  b).
 1.  Akcja trwa w okresie od  01.02.2021 – 31.03.2021 r.  (“Okres Akcji”) – w tym okresie uprawnieni Klienci otrzymają na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail Kody Rabatowe. Klient uprawniony lub osoba, której Klient uprawniony przekaże Kod Rabatowy, może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 01.02.2021 do 14.04.2021 r. („Okres Ważności”).
 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:www.sklep.gkpge.ploraz  www.pge-obrot.pl/efaktura.
 1. Uczestnictwo w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

 1. Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez osobę, która spełnia poniższe warunki, Kodu Rabatowego do wykorzystania w aktualnej ofercie produktów Sprzedawcy MPM na platformie handlowej PGE eSklep w okresie ważności Kodu Rabatowego.

Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest:

a)         dokonanie zmiany formy otrzymywania faktur z papierowej wersji dostarczanej pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury, 

b)        posiadanie aktywnej zgody marketingowej dla podmiotów trzecich: „Wyrażam zgodę na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych, w tym ofert Partnerów* PGE Obrót S.A. na podany przeze mnie adres e-mail.”

Powyższe zmiany i zgody możliwe są do dokonania przez Klienta w następujący sposób:

 •        eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) www.ebok.gkpge.pl, zakładka: Ustawienia - Moje zgody;
 •        dzwoniąc na Infolinię PGE (+48) 422 222 222 lub wysyłając wiadomość na: serwis@gkpge.pl;
 •        wypełniając formularz zgody dostępny w Biurze Obsługi Klienta (BOK).
 1. Po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1 lit. a) i b), Organizator za pośrednictwem Doradcy Infolinii PGE, na zasadach określonych w § 2 ust. 3 prześle jednorazowo do Klienta wiadomość email z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email.
 1.  Kody Rabatowe wysyłane będą Klientom cyklicznie nie później niż 8 dnia roboczego po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1 lit. a) i b).
 1. Unikatowy Kod jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na produkty Sprzedawcy MPM znajdujące się w koszyku zamówienia.
 1.  Aby wykorzystać Kod Rabatowy należy przed złożeniem zamówienia, a po dodaniu produktów Sprzedawcy MPM do koszyka, wprowadzić kod uprawniający do skorzystania z rabatu w polu „kupon promocyjny”. Przekazanie przez Klienta uprawnionego (lub osobę, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) Kodu Rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do wykorzystania rabatu.
 1. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za produkty Sprzedawcy MPMzostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. do 50 % wartości liczonej od pełnej, regularnej ceny produktu brutto. 
 1. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Akcją, rabat przysługuje na wszystkie produkty Sprzedawcy MPM w danym zamówieniu.
 1. Przyznany w ramach Akcji Kod Rabatowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy. 
 1. Klient uprawniony (lub osoba, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) dokonując zakupu na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.
 2. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Akcji promocyjnej, w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Organizatora lub na adres poczty email: serwis@gkpge.pl. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.
 3. Sprzedawcą produktów jestMPM agd S.A.   

PRODUKTY MPM

§ 3

 

 1. Produkty Sprzedawcy MPM:

Produkty ww. Sprzedawcy występujące w aktualnej ofercie MPM agd S.A. na platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/mpm.  

 1. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na produkty Sprzedawcy MPM dostępne w aktualnej ofercie na platformie:https://sklep.gkpge.pl/ w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 

 1.  Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a)              zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji;

b)             zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c)              zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów marki MPM wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem,
a Sprzedawcą MPM agd S.A. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d)             zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych 
w regulaminie sklepu dostępnego na platformie:https://sklep.gkpge.pl/);

e)             zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy w regulaminie sklepu dostępnym na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.

 1.  W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Organizator udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej:https://sklep.gkpge.pl/ oraz www.pge-obrot.pl/efaktura.
 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej:https://sklep.gkpge.pl/oraz www.pge-obrot.pl/efaktura. Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu.
 2. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. 
  ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „Rabat do 50 % na produkty Sprzedawcy MPM w PGE eSklep”. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 r.