REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Rabat 25% na produkty Sprzedawcy MPM za przyjęcie oferty Przyszłość bez awarii”

Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: Rabat 25% na produkty Sprzedawcy MPM za przyjęcie oferty Przyszłość bez awarii (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną wspomnianej akcji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział, a także obowiązki Organizatora.

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

 1.          Organizatorem Akcji Promocyjnej „Rabat 25% na produkty Sprzedawcy MPM za przyjęcie oferty Przyszłość bez awarii” (dalej „Akcja”) jest PGE Obrót S.A.
 1.          Akcja przeprowadzana będzie na Platformie handlowej PGE eSklep pod adresem:  https://sklep.gkpge.pl/
 1.          W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:
 •      Akcja - akcja promocyjna „Rabat 25% na produkty Sprzedawcy MPM za przyjęcie oferty Przyszłość bez awarii” polegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych, za pośrednictwem pracownika PGE, kodu rabatowego, na produkty Sprzedawcy MPM, aktualnie dostępne na platformie https://sklep.gkpge.pl/, na zasadach określonych w Regulaminie.
 •      Klient – osoba, która na zasadach określonych w Regulaminie przyjmie Ofertę sprzedaży energii elektrycznej  pn. „Przyszłość bez awarii” w dowolnym wariancie: podstawowym, rozszerzonym lub kompleksowym aktualnie oferowaną przez PGE Obrót S.A. i zawrze lub posiada umowę z PGE Obrót S.A. oraz wyrazi zgodę marketingową na przesyłanie informacji handlowych przez PGE Obrót S.A.
 •        Klient uprawniony – Klient, który otrzymał od Pracownika PGE Kod Rabatowy. Pracownicy PGE mogą przekazać Kod Rabatowy Klientowi za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Infolinii PGE.
 •      Kod Rabatowy – przekazany przez Pracownika PGE kod rabatowy o wartości 25% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcjązgodniez§3 ust.1 Regulaminu, dostępnych w aktualnej ofercie na platformie https://sklep.gkpge.pl/w Okresie Ważności Kodu Rabatowego; Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na cały koszyk produktów od Sprzedawcy MPM.
 •      Pracownik PGE – Pracownik Biura Obsługi Klienta lub Pracownik Infolinii PGE.
 •      Organizator – PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy
  w wysokości  492 640 400,00 zł, w całości wpłacony. Organizator zwany również jako PGE.
 •      Sprzedawca MPM - MPM AGD Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku przy ul. Brzozowej 3, 05-822 Milanówek,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399132, NIP: 5291798240, REGON: 145840911, zwany Sprzedawcą lub Partnerem Akcji.
 •      Produkty Sprzedawcy MPM – produkty objęte Akcjązgodniez§ 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Produkty w aktualnej ofercie Sprzedawcy MPM dostępne na platformie PGE eSklep.
 •        Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Akcji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1.          Akcja skierowana jest wyłącznie do osób, które w Okresie Akcji skorzystają  za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Infolinii PGE z Oferty energetycznej „Przyszłość bez awarii” i zawrą lub posiadają umowę z PGE Obrót S.A. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Infolinii PGE oraz wyrażą zgodę marketingową na przesyłanie informacji handlowych przez PGE Obrót S.A.
 1.          Akcja trwa w okresie od 15.07.2021 do 31.08.2021  (“Okres Akcji”) – w tym okresie Klienci  mogą otrzymywać od Pracowników PGE, Kody Rabatowe.  Klient uprawniony lub osoba, której Klient uprawniony przekaże Kod Rabatowy, może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 15.07.2021 do 14.09.2021 („Okres Ważności”).
 2.        Udział w Akcji jest dobrowolny, Klient, który chce przystąpić do niej musi zapoznać się z Regulaminem.  
 1.          Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:www.sklep.gkpge.pl/regulaminy-akcji-promocyjnych
 1.        Uczestnictwo w Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

 1.          Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez osobę, która spełnia poniższe warunki Kodu Rabatowego do wykorzystania w aktualnej ofercie produktów Sprzedawcy MPM dostępnej na platformie sprzedażowej PGE eSklep w okresie ważności Kodu Rabatowego.

Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest:

a)             przyjęcie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta lub Infolinii PGE Oferty sprzedaży energii energetycznej „Przyszłość bez awarii” w dowolnym wariancie: podstawowym, rozszerzonym i kompleksowym oferowanej przez PGE Obrót S.A. w dacie trwania akcji, wskazanej w §1 ust. 5 powyżej;

b)             zawarcie lub posiadanie umowy na okres obowiązywania oferty z lit. a);

c)              wyrażenie lub posiadanie aktywnej zgody marketingowej na przesyłanie informacji handlowej o treści: „Zgoda na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Partnerów PGE Obrót S.A. prezentujących i sprzedających produkty i usługi w ramach mobilnych, stacjonarnych i internetowych platform handlowych PGE, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przez klienta adres poczty elektronicznej”.

 1.          Po spełnieniu powyższych warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1, Organizator przekaże Klientowi materiał reklamowy z załączonym unikatowym Kodem Rabatowym, za pośrednictwem:

a)  Pracownika BOK, w formie pisemnej (papierowej), w przypadku gdy Klient przyjął ofertę
w Biurze Obsługi Klienta;

b) korespondencji mailowej przesłanej na adres e-mail wskazany przez Klienta, w przypadku  gdy Klient przyjął ofertę przez telefon podczas rozmowy z pracownikiem Infolinii PGE. W tym przypadku Kody Rabatowe wysyłane będą Klientom cyklicznie nie później niż 8 dnia roboczego po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1 lit. a), b) i c).

 1.          Unikatowy kod jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania wyłącznie na produkty Sprzedawcy MPM bez ograniczeń ilościowych, tzn. że Klient Uprawniony może kupić więcej niż jeden produkt, o ile pozwala na to dostępność danego produktu w asortymencie Sprzedawcy MPM na platformie PGE eSklep.
 1.          Aby wykorzystać Kod Rabatowy należy dodać Produkt/Produkty Sprzedawcy MPM do koszyka
  i przed złożeniem zamówienia wprowadzić kod uprawniający do skorzystania z rabatu w polu „kupon promocyjny”.
 1.          Przekazanie Organizatorowi lub Sprzedawcy MPM przez Klienta uprawnionego Kodu Rabatowego po dokonaniu zakupu na platformie PGE eSklep nie uprawnia do wykorzystania rabatu.
 1.          Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za Produkt Sprzedawcy MPM zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 25%, liczonego od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcją zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu, dostępnych w aktualnej ofercie na platformie https://sklep.gkpge.pl/w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.
 1.          Przyznany w ramach Akcji Kod Rabatowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
 1.          Klient uprawniony dokonując zakupu na platformie https://sklep.gkpge.pl/ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.
 1.          Klientnie ponosi kosztów przesyłki zamawianych produktów.
 2.          Sprzedawcą produktów jest firma MPM AGD Spółka Akcyjna z siedzibą w Milanówku przy ul. Brzozowej 3, 05-822 Milanówek,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399132, NIP: 5291798240, REGON: 145840911, zwany Sprzedawcą lub Partnerem Akcji.
 3.          Rabaty i promocje w Sklepie Online https://sklep.gkpge.pl/nie łączą się z innymi rabatami i promocjami Organizatora lub Sprzedawcy MPM, dotyczy to w szczególności innych akcji promocyjnych, sezonowych promocji, innych kodów rabatowych.

 

PRODUKTY MPM objęte akcją na platformie PGE eSklep

§ 3

 

 1.        Produkty Sprzedawcy MPM objęte Akcją dostępne są na platformie PGE eSklep w karcie Partnera: https://sklep.gkpge.pl/mpm

Z zastrzeżeniem, że dostępność tych produktów może ulec zmianie w czasie trwania Akcji. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na Produkty Sprzedawcy MPM dostępne w aktualnej ofercie na platformie PGE eSklep w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

 1.          Organizator informuje, że lista produktów Sprzedawcy MPM może być rozszerzona o dodatkowe produkty.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 

 1.          Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 1.          Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a)              zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji;

b)            zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c)            zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów Sprzedawcy MPM wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy klientem a Sprzedawcą MPM lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d)           zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych
w regulaminie sklepu dostępnego na platformie https://sklep.gkpge.pl/ );

e)          zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy regulaminie sklepu dostępnego na platformie https://sklep.gkpge.pl/, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.

 1.          Organizator ma prawo do przerwania akcji w sytuacji niezależnej od Organizatora lub stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości po stronie Sprzedawcy.
 1.          W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Organizator udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej  www.sklep.gkpge.pl.
 1.          Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.sklep.gkpge.pl.
 1.          Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule Rabat 25% na produkty Sprzedawcy MPM za przyjęcie oferty Przyszłość bez awarii”.

Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1.          Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2021r.