REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „RABAT 20% NA WYBRANE PRODUKTY MARKI PIRI W PGE ESKLEP DO OFERTY EKOLOGICZNIE W PRZYSZŁOŚĆ” Z DNIA 14.10.2019r.

 

Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Rabat 20% na wybrane produkty marki PIRI w PGE eSklep do oferty EKOlogicznie w przyszłość” (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną wspomnianej Akcji Promocyjnej, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział, a także obowiązki Organizatora.

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Rabat 20% na wybrane produkty marki PIRI w PGE eSklep do oferty EKOlogicznie w przyszłość” (dalej „Akcja”), jest PGE Obrót S.A.
 1. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/.
 1. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:
 • Akcja - akcja promocyjna „Rabat 20% na wybrane produkty marki PIRI w PGE eSklep do oferty EKOlogicznie w przyszłość” polegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych Kodu Rabatowego na podany adres e-mail lub nr telefonu komórkowego. Kod rabatowy do wykorzystania na wybrane produkty PIRI, aktualnie dostępne na platformie dostępnej pod adresem strony internetowej: https://sklep.gkpge.pl/, przyznawany jest za skorzystanie z promocyjnej oferty „EKOlogicznie w przyszłość” na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Klient uprawniony – osoba, która zakupi instalację fotowoltaiczną z montażem od jednego z Partnerów PGE Obrót S.A. w ramach promocyjnej oferty „EKOlogicznie
  w przyszłość”. Klient uprawniony otrzyma Kod Rabatowy na podany adres e-mail lub
  w przypadku jego braku na nr telefonu komórkowego. Klient uprawniony zwany jest dalej również Klientem.
 • Kod Rabatowy – przekazany Kod Rabatowy o wartości 20% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcjązgodniez§ 3 ust. 2 Regulaminu, dostępnych w aktualnej ofercie na platformie https://sklep.gkpge.pl/w okresie ważności Kodu Rabatowego; Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu produkty PIRI znajdujące się
  w koszyku zamówienia.
 • Platforma handlowa PGE eSklep – Platforma handlowa on–line prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym w domenie: www.sklep.gkpge.pl. służąca prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez Partnerów Produktowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów nazywana również eSklep.
 • Organizator – PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości 492 640 400,00 zł, w całości wpłacony. Organizator zwany również jako PGE.
 • Partner PGE – podmiot, z którym PGE Obrót S.A. podpisała umowę współpracy w zakresie oferowania, dostarczania i instalowania wybranym Klientom PGE instalacji fotowoltaicznych w ramach wprowadzonej w dniu 19.08.2019 r. oferty „EKOlogicznie w przyszłość”. Lista aktualnych Partnerów PGE jest dostępna na stronie internetowej PGE pod adresem: https://www.gkpge.pl/Oferta/Dla-domu/Regionalna/ekologicznie-w-przyszlosc
 • Produkty PIRI – produkty sprzedawcy PIRI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 31 bud. C, 03-736 Warszawa,wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662040 o numerze NIP 113-29-29-130,dalej również jako PIRI Sp. z o.o., objęte Akcjązgodniez§ 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 • Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Akcji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Akcja skierowana jest wyłącznie do osób, które w okresie Akcji Promocyjnej dokonają zakupu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, w ramach umowy zawartej z jednym
  z Partnerów PGE w ramach promocyjnej oferty „EKOlogicznie w przyszłość”.
 1. Akcja trwa w okresie od 14.10.2019 do 15.04.2020r. (“Okres Akcji”) – w tym okresie uprawnieni Klienci otrzymają na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Kody Rabatowe. Klient uprawniony lub osoba, której Klient uprawniony przekaże Kod Rabatowy, może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 14.10.2019 do 30.04.2020r. („Okres Ważności”).
 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.gkpge.pl.
 1. Uczestnictwo w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

 1. Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez Klienta uprawnionego, który spełni poniższe warunki, Kodu Rabatowego do wykorzystania w aktualnej ofercie produktów PIRI na Platformie handlowej PGE eSklep w okresie ważności Kodu Rabatowego.
 2. Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest:

a)         dokonanie zakupu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, w ramach umowy zawartej z jednym z Partnerów PGE w ramach promocyjnej oferty „EKOlogicznie w przyszłość”. Zawarcie ww. umowy musi być poprzedzone wyrażeniem zgody na przekazanie swoich danych do jednego z Partnerów PGE poprzez wypełnienie wstępnej ankiety kwalifikującej do skorzystania z oferty „EKOlogicznie w przyszłość” w okresie obowiązywania promocji, tj. od 19.08.2019 do 31.12.2019 r.,

b)         wyrażenie zgody na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Partnerów PGE Obrót S.A. prezentujących i sprzedających produkty
i usługi w ramach mobilnych, stacjonarnych i internetowych platform handlowych PGE, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej.

 1. Po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 2 Regulaminu, Organizator za pośrednictwem Doradcy Infolinii PGE, prześle do Klienta wiadomość email, lub wiadomość
  w formie sms z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email lub numer telefonu komórkowego.
 1. Kody Rabatowe wysyłane będą Klientom cyklicznie raz w miesiącu (do 15 dnia danego miesiąca) do tych Klientów, u których montaż instalacji fotowoltaicznej, ukończony został w miesiącu poprzednim, co zostało potwierdzone przekazanym Klientowi uprawnionemu protokołem odbioru instalacji.
 1. Unikatowy Kod jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wybrane produkty marki PIRI znajdujące się w koszyku zamówienia, wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu. W celu skorzystania z Kodu Rabatowego należy przed złożeniem zamówienia, a po dodaniu produktów PIRI do koszyka, wprowadzić kod uprawniający do skorzystania z rabatu w polu „kupon promocyjny”. Przekazanie przez Klienta uprawnionego (lub osobę, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) Kodu Rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do wykorzystania rabatu.
 1. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za produkt PIRI wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu, zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 20% liczonych od pełnej, regularnej ceny produktu brutto.
 1. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Akcją, rabat przysługuje na wszystkie produkty PIRI w danym zamówieniu.
 1. Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
 1. Klient uprawniony (lub osoba, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) dokonując zakupu na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.
 2. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Akcji promocyjnej bez konieczności informowania Organizatora.
 3. Sprzedawcą produktów jest PIRI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 31 bud. C, 03-736 Warszawa,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662040 o numerze NIP 113-29-29-130.

 

PRODUKTY PIRI

§ 3

 

 1. Produkty PIRI objęte Akcją:

Wybrane produkty ww. marki występujące w aktualnej ofercie sprzedawcy PIRI Sp. z o.o. na platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/piri-2 wymienione
w ust. 2 poniżej.

 1. Produkty marki PIRI objęte Akcją:

a)       Kamera bezprzewodowa Piri Go GSM LTE 4G

b)      Kamera akcesoria - panel słoneczny

c)       Kamera Piri Argus PTZ

d)      Kamera zewnętrzna Piri Argus, bezprzewodowa

 1. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na wybrane produkty marki PIRI wskazane w ust 2 powyżej, dostępne w aktualnej ofercie na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 

 1. Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a)              zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji;

b)             zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c)              zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów PIRI wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem, a sprzedawcą PIRI Sp. z o.o. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d)             zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych
w regulaminie sklepu dostępnego na platformie: https://sklep.gkpge.pl/);

e)             zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy w regulaminie sklepu dostępnym na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.

 

 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Organizator udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/.
 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/. Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu.
 1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A.
  ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl z dopiskiem
  w tytule „Rabat 20% na wybrane produkty marki PIRI w PGE eSklep do oferty EKOlogicznie w przyszłość”. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.10.2019r.