REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „RABAT 20% NA WSZYSTKIE PRODUKTY MARKI TEFAL W PGE ESKLEP” Z DNIA 11.03.2020 r. ZMIENIONY W DNIU 04.05.2020 r.

 Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Rabat 20 % na wszystkie produkty marki Tefal w PGE eSklep” (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną wspomnianej Akcji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział, a także obowiązki Organizatora.


 
WARUNKI OGÓLNE
§ 1
 


1.    Organizatorem Akcji Promocyjnej „Rabat 20 % na wszystkie produkty marki Tefal w PGE eSklep”  (dalej „Akcja”), jest PGE Obrót S.A.
 
2.    Akcja przeprowadzana będzie na Platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/
 
3.    W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:
 
•    Akcja - akcja promocyjna „Rabat 20 % na wszystkie produkty marki Tefal w PGE eSklep”  polegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych Kodu Rabatowego na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail. Kod rabatowy na produkty marki Tefal aktualnie dostępne na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, przyznawany jest za wyrażenie zgody na eFakturę na zasadach określonych w Regulaminie.
 
•    Klient uprawniony – osoba, która dokona zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną  w postaci eFaktury oraz wyrazi zgodę marketingową zawartą w § 2 ust 1 lit. b). Klient uprawniony otrzyma Kod Rabatowy na podany podczas aktywacji eFaktury adres  e-mail. Klient uprawniony zwany jest dalej również Klientem.
 
•    Kod Rabatowy – przekazany Kod Rabatowy o wartości 20 % od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcją zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu, dostępnych na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ w okresie ważności Kodu Rabatowego; Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wszystkie produkty marki Tefal znajdujące się w koszyku zamówienia.
 
•    Platforma handlowa PGE eSklep – Platforma handlowa on–line prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym w domenie: www.sklep.gkpge.pl służąca prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez Partnerów Produktowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów nazywana również eSklep.

•    Organizator – PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości  492 640 400,00 zł, w całości wpłacony. Organizator zwany również jako PGE.
•    Produkty Tefal – produkty sprzedawcy Groupe SEB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-189), przy ul. Inflanckiej 4C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103545, posiadającą NIP: 5220101645 oraz REGON: 011558890, kapitał zakładowy: 21.000.000,00 PLN dalej również jako Groupe SEB Polska Sp. z o.o. objęte Akcją zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
•    Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Akcji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
4.    Akcja skierowana jest wyłącznie do osób, które w okresie Akcji dokonają zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury i wyrażą zgodę marketingową zawartą w § 2 ust. 1  lit.  b).
 
5.    Akcja trwa w okresie od  11.03.2020 – 24.05.2020 r.  (“Okres Akcji”) – w tym okresie uprawnieni Klienci otrzymają na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail Kody Rabatowe. Klient uprawniony lub osoba, której Klient uprawniony przekaże Kod Rabatowy, może skorzystać
z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 11.03.2020 do 14.06.2020 r. („Okres Ważności”).
 
6.    Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.gkpge.pl oraz www.pge-obrot.pl/efaktura.
 
7.    Uczestnictwo w Akcji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  
 


 
SZCZEGÓŁY AKCJI
§ 2
 


1.    Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez osobę, która spełnia poniższe warunki, Kodu Rabatowego do wykorzystania w aktualnej ofercie produktów marki Tefal na platformie handlowej PGE eSklep w okresie ważności Kodu Rabatowego.
Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest:
a)    dokonanie zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury,  
b)    wyrażenie zgody marketingowej: „zgoda na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Partnerów PGE Obrót S.A.* prezentujących
i sprzedających produkty i usługi w ramach mobilnych, stacjonarnych i internetowych platform handlowych PGE, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przez klienta adres poczty elektronicznej”

2.    Po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1 lit. a) i b), Organizator za pośrednictwem Doradcy Infolinii PGE, na zasadach określonych w § 2 ust. 3 prześle jednorazowo do Klienta wiadomość email z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email.
 
3.    Kody Rabatowe wysyłane będą Klientom cyklicznie 2 razy w tygodniu (we wtorek oraz piątek, jeżeli wtorek bądź piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to wysyłka będzie realizowana następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą).
 
4.    Unikatowy Kod jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wszystkie produkty marki Tefal znajdujące się w koszyku zamówienia.
 
5.    Aby wykorzystać Kod Rabatowy należy przed złożeniem zamówienia, a po dodaniu produktów marki Tefal do koszyka, wprowadzić kod uprawniający do skorzystania z rabatu w polu „kupon promocyjny”. Przekazanie przez Klienta uprawnionego (lub osobę, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) Kodu Rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do wykorzystania rabatu.
 
6.    Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za wszystkie produkty marki Tefal zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 20 % liczonych od pełnej, regularnej ceny produktu brutto.  
 
7.    W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Akcją, rabat przysługuje na wszystkie produkty marki Tefal w danym zamówieniu.
 
8.    Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.  
 
9.    Klient uprawniony (lub osoba, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) dokonując zakupu na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.
 
10.    Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Akcji promocyjnej, w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres Organizatora lub na adres poczty email: serwis@gkpge.pl. Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.
 
11.    Sprzedawcą produktów jest Groupe SEB Polska Sp. z o.o.


 
PRODUKTY TEFAL
§ 3
 


1.    Produkty marki Tefal:
Wszystkie produkty ww. marki występujące w aktualnej ofercie Sprzedawcy Groupe SEB Polska Sp. z o.o. na platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/groupe-seb. 
 
2.    Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na produkty marki Tefal dostępne w aktualnej ofercie na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.
 
 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 4


 
1.    Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):
a)    zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji;
b)    zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
c)    zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów marki Tefal wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem,
a sprzedawcą Groupe SEB Polska Sp. z o.o. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych
w danym zakresie urzędów lub organów;
d)    zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych  
w regulaminie sklepu dostępnego na platformie: https://sklep.gkpge.pl/); 
e)    zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy w regulaminie sklepu dostępnym na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.
 
3.    W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Organizator udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/ oraz www.pge-obrot.pl/efaktura.
 
4.    Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/ oraz www.pge-obrot.pl/efaktura. Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu.
5.    Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „Rabat 20 % na wszystkie produkty marki Tefal w PGE eSklep”. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 
6.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2020 r.