Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą „Energetyczne rabaty z PGE”

Regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą

„Energetyczne rabaty z PGE”

- KODY RABATOWE - AKCJE PROMOCYJNE / DEDYKOWANE PLATFORMY ZAKUPOWE –

 

§ 1. Definicje

§ 2. Warunki ogólne

§ 3. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

§ 4. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

§ 5. Warunki uczestnictwa.

§ 6. Reklamacje

§ 7. Dane osobowe

§ 8. Postanowienia końcowe

 

§ 1. Definicje

 1. „Organizator” – Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037385; NIP: 526-021-09-55; REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł
 2. „Partner Akcji Promocyjnej” - PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przezSąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499; NIP: 8130268082; kapitał zakładowy w wysokości 492.640.000,00 zł
 3. Uczestnik” – klient PGE.
 4. „Kod rabatowy” – kod uprawniający do otrzymania zniżki w wysokości do 40% na Towary kupowane przez Uczestnika w ramach Dedykowanego Sklepu Internetowego. Kod rabatowy uprawnia do zakupu jednego Towaru jednocześnie.
 5. Dedykowany Sklep Internetowy”– usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca uczestnikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, dokonywanie płatności za towary, prowadzony pod adresem https://www.philips.pl/sklep/PL_EnergetyczneRabatyzPGE. Zamówienia składane w Dedykowanym Sklepie Internetowym realizuje Sprzedawca zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 6. Sprzedawca” – Philips Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, numer NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł.

§ 2. Warunki ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej pod nazwą „Energetyczne rabaty z PGE(„Akcja Promocyjna”)i otrzymania Kodów rabatowych, które mogą być wykorzystane w ramach Dedykowanego Sklepu Internetowego w celu nabycia produktów PHILIPS ze zniżką.
 2. Celem Akcji Promocyjnej jest zmotywowanie klienta energetycznego do skorzystania z określonych produktów / usług oferowanych przez PGE Obrót, popularyzacja platformy handlowej PGE eSklep oraz umożliwienie klientom PGE zakupów produktów Philips w atrakcyjnych cenach.

§ 3. Termin i miejsce Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna trwaod dnia 03.08.2020 r. do dnia 31.07.2021 r.
 2. Zasady dot. poszczególnych Promocji wyszczególniane będą każdorazowo w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 3. Akcja Promocyjna organizowana jest na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie na stronie platformy handlowej PGE eSklep https://sklep.gkpge.pl/energetyczne-rabaty-z-pge orazw Dedykowanym Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem URL: https://www.philips.pl/sklep/PL_EnergetyczneRabatyzPGE.

§ 4. Uczestnicy Akcji Promocyjnej

 1. Akcja Promocyjna przeznaczona jest wyłącznie dla klientów PGE. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest dobrowolne.
 2. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału:
  1. osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dokonujące zakupu produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową do dalszej odsprzedaży);
  2. podmioty, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Akcją Promocyjną.

§ 5. Warunki uczestnictwa

 1. Organizator w ramach Akcji Promocyjnej umożliwia Uczestnikowi Akcji Promocyjnej uzyskanie 1 (jednego) Kodu rabatowego, ze zniżką w wysokości do 40%. Jeden Kod rabatowy może być użyty przy zakupie jednego produktu marki Philips na stronie: https://www.philips.pl/sklep/PL_EnergetyczneRabatyzPGEtj. w Dedykowanym Sklepie Internetowym, zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 2. Aby uzyskać Kod rabatowy, Uczestnik Akcji Promocyjnej musi spełnić warunki określone w załączniku do niniejszego Regulaminu dot. zasad danej Promocji.
 3. Każda osoba ma także możliwość w pełni odpłatnego nabywania produktów za pośrednictwem sklepu dostępnego na stronie www.philips.pl/sklep (bez wykorzystania Kodu rabatowego) w związku z czym wyrażenie stosownych zgód jest dobrowolne.
 4. Kody rabatowe przesyłane są na podany adres e-mail podczas wyrażania zgody: na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Partnerów PGE Obrót S.A.* prezentujących i sprzedających produkty i usługi w ramach mobilnych, stacjonarnych i internetowych platform handlowych PGE, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.

Każdy Kod rabatowy posiada kod składający się z 18 znaków. Kod musi być wpisany przez Uczestnika podczas dokonywania zakupu. Kod nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi. Kod nie podlega obrotowi handlowemu. Kod rabatowy nie łączy się z innymi kodami rabatowymi dostępnymi w Dedykowanym Sklepie Internetowym, w ramach innych promocji. Kod rabatowy w Dedykowanym Sklepie Internetowym może być wykorzystany jednokrotnie podczas składania jednego zamówienia obejmującego jeden produkt w ramach zamówienia (1 produkt w „Koszyku”)i nie może być wykorzystany w częściach.

 1. Zniżka wynikająca z Kodu rabatowego kalkulowana jest jako procent od ceny brutto podanej przy danym Produkcie Philips na stronach Dedykowanego Sklepu Internetowego. Wysokość zniżki (nazywana rabatem) podana jest, wraz z ceną po zniżce przy każdym Produkcie Philips na stronach Dedykowanego Sklepu Internetowego.
 2. Zniżka wynikająca z Kodów rabatowych uzyskanych przez Uczestnika w ramach niniejszej Akcji Promocyjnej nie może być łączona z innymi promocjami i zniżkami w Dedykowanym Sklepie Internetowym.
 3. Organizator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług oferowanych w ramach Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad realizacji Kodów rabatowych, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. dopuścił się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży w Sklepie Online PHILIPS lub Regulaminem Akcji Promocyjnej lub
  2. dokonuje obrotu handlowego Kodami rabatowymi , lub
  3. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje dalszej odsprzedaży produktów zakupionych przy wykorzystaniu Kodów rabatowych przy czym w przypadku takiej sprzedaży Organizator zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania w wysokości równej wartości różnicy pomiędzy ceną regularną produktu a ceną ze zniżką).

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem sklepu z https://www.philips.pl/sklep/PL_EnergetyczneRabatyzPGE mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji Promocyjnej i nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej e-mailem poprzez formularz kontaktowy na stronie www.philips.pl, bądź też telefonicznie poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 203-03-34 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godz. 08: 00 - 18: 00, która taką reklamację przyjmie. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej należy przesyłać na adres: Philips Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 195B, 02-222Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja – Energetyczne rabaty z PGE”.
 2. Reklamacje, co do przebiegu Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „Energetyczne rabaty z PGE”. Reklamacje rozpatrywane są, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, natomiast w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną – data wysłania e-maila za pomocą formularza kontaktowego.
 4. Upływ terminu do zgłoszenia reklamacji nie powoduje braku możliwości wystąpienia przez Uczestnika z roszczeniami w stosunku do Organizatora, w tym do dochodzenia roszczeń przed sądem.
 5. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia Uczestnika Akcji Promocyjnej w taki sam sposób, w jaki reklamacja została przesłana – listownie na adres podany w reklamacji – w przypadku otrzymania reklamacji za pośrednictwem poczty lub kuriera; drogą elektroniczną – w przypadku otrzymania reklamacji poprzez formularz kontaktowy, w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. Prawo powyższe przysługuje Uczestnikowi również w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Akcji Promocyjnej jest Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195 B, 02-222 Warszawa.
 2. Na potrzeby Akcji Promocyjnej będą przetwarzane dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, podane w procesie składania zamówienia. Dane osobowe posłużą do wysyłki zamówień, kontaktu z Uczestnikiem oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 3. Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu realizacji Akcji Promocyjnej jest (art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - tj. wykonanie umowy o udział w Akcji Promocyjnej.
 4. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Uczestnikom przysługuje prawo do:
 2. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych,
 3. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
 6. przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie ich od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu,
 7. złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 8. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora Danych Osobowych Philips Polska sp. z o.o. lub Koninklijke Philips N.V. na adres: privacy@philips.com.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Akcji Promocyjnej określa niniejszy Regulamin.
 2. Aktualny Regulamin dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://sklep.gkpge.pl.
 3. Dodatkowe informacje o Akcji Promocyjnej i produktach Philips będą udzielane pod numerem  infolinii Philips: 22 203-03-34 (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00).
 4. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej jest warunkowane zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
 6. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronie internetowej pod adresem: https://sklep.gkpge.pl, ze stosownym wyprzedzeniem. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Akcji Promocyjnej. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnicy będą mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w Akcji Promocyjnej.

 

 

Załącznik do Regulaminu Akcji Promocyjnej pod nazwą

„Energetyczne rabaty z PGE”

 

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT DO 40 % NA PRODUKTY PHILIPS
ZA ZGODĘ NA EFAKTURĘ” Z DNIA 4.09.2020 r.

w ramach Akcji Promocyjnej „Energetyczne rabaty z PGE”

 

 

Niniejszy regulamin Promocji pod nazwą: „Rabat do 40 % na produkty Philips za zgodę na eFakturę” (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres
i procedurę reklamacyjną wspomnianej Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział.

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

 1. Organizatorem Promocji „Rabat do 40 % na produkty Philips za zgodę na eFakturę”  (dalej „Akcja”), jest Philips Polska Sp. z o.o.

 

 1. Promocja przeprowadzana jest za pośrednictwem Platformy handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/.Zakupy dokonywane są w Dedykowanym Sklepie Internetowym, do którego Klient jest przekierowywany z PGE eSklep.  

 

 1. W celu wyjaśnienia zasad działania Promocji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:

 

 • Promocja - promocja „Rabat do 40 % na produkty Philips za zgodę na eFakturę”  polegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych Kodu Rabatowego na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail. Kod rabatowy na produkty marki Philipsaktualnie dostępne za pośrednictwem platformy: https://sklep.gkpge.pl/, przyznawany jest za wyrażenie zgody na eFakturę  oraz zgody marketingowej, na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 • Dedykowany Sklep Internetowy”– usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca uczestnikom przeglądanie Treści, zawieranie umów na odległość, dokonywanie płatności za towary, prowadzony pod adresem https://www.philips.pl/sklep/PL_EnergetyczneRabatyzPGE. Zamówienia składane
  w Dedykowanym Sklepie Internetowym realizuje Sprzedawca zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

 • PGE eFaktura/ eFaktura – faktura w formie elektronicznej w dowolnym formacie elektronicznym, wystawiona, przesłana oraz udostępniona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.).

 

 • Klient uprawniony – osoba, która dokona zmiany formy otrzymywania faktur
  z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną
  w postaci eFaktury oraz wyrazi zgodę marketingową, o treści wskazanej w § 2 ust 1 lit. b) Regulaminu.Klient uprawniony otrzyma Kod Rabatowy na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail. Klient uprawniony zwany jest dalej również Klientem.

 

 • Kod Rabatowy – przekazany Kod Rabatowy o wartości do 40 % od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Promocjązgodniez§ 3 ust. 1 Regulaminu, dostępnych w Dedykowanym Sklepie Internetowym w ramach przekierowania dokonanego za pośrednictwem platformy: https://sklep.gkpge.pl/
  w okresie ważności Kodu Rabatowego; Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na jeden Produkt Philips znajdujący się w koszyku zamówienia.

 

 • Platforma handlowa PGE eSklep – Platforma handlowa on–line prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym w domenie: www.sklep.gkpge.pl służąca prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez Partnerów Produktowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów nazywana również PGE eSklep.

 

 • Organizator – Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B,
  02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł.
 • Produkty Philips – produkty sprzedawcy Philips Polska Sp. z o.o.  dostępne
  w Dedykowanym Sklepie Internetowym.
 • Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Promocji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób, które w Okresie Promocji dokonają zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury, w ramach obowiązujących umów z PGE Obrót S.A. i wyrażą zgodę marketingową o treści wskazanej w § 2 ust. 1  lit.  b) Regulaminu.

 

 1. Promocja trwa w okresie od  4.09.2020 – 30.11.2020 r.  (“Okres Promocji”) – w tym okresie uprawnieni Klienci otrzymają na podany podczas aktywacji eFaktury adres e-mail Kody Rabatowe. Klient uprawniony, może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 4.09.2020 do 15.12.2020 r. („Okres Ważności”).

 

 1. Regulamin Promocji oraz Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą „ Energetyczne rabaty z PGE” są  dostępne na stronach internetowych pod adresem:www.sklep.gkpge.ploraz  www.pge-obrot.pl/efaktura.

 

 1. Uczestnictwo w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

 

 

SZCZEGÓŁY PROMOCJI

§ 2

 

 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość uzyskania przez osobę, która spełnia poniższe warunki, Kodu Rabatowego do wykorzystania w Dedykowanym Sklepie Internetowym na aktualną ofertę produktów marki Philips po przekierowaniu z platformy handlowej PGE eSklep w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest:

a)         dokonanie zmiany formy otrzymywania faktur z tradycyjnej, papierowej wersji faktur dostarczanych pocztą na formę elektroniczną w postaci eFaktury, na warunkach szczegółowo opisanych w Regulaminie przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych - usługa PGE eFaktura, dostępnym na stronie internetowej  www.pge-obrot.pl/efaktura.

b)        wyrażenie zgody marketingowej: „zgoda na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowych, w tym ofert Partnerów* PGE Obrót S.A. na podany adres e-mail”.

Powyższe zmiany i zgody możliwe są do dokonania przez Klienta w następujący sposób:

 • eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) www.ebok.gkpge.pl, zakładka: Ustawienia - Moje zgody;
 • dzwoniąc na Infolinię PGE (+48) 422 222 222 lub wysyłając wiadomość na: serwis@gkpge.pl;
 • wypełniając formularz zgody dostępny w Biurze Obsługi Klienta (BOK).

 

 1. Po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1 lit. a) i b) Regulaminu, PGE eSklep przez Doradcę Infolinii PGE, na zasadach określonych w § 2 ust. 3 Regulaminu prześle do Klienta wiadomość email z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email, na zasadach określonych w Regulaminie oraz Regulaminie akcji promocyjnej pod nazwą
  „Energetyczne rabaty z PGE”.

 

 1. Kody Rabatowe wysyłane będą Klientom cyklicznie 2 razy w tygodniu (we wtorek oraz piątek, jeżeli wtorek bądź piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, to wysyłka będzie realizowana następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą).

 

 1. Klient uprawniony (lub osoba, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) dokonując zakupu w Dedykowanym Sklepie Internetowym ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.

 

 1. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału
  w Promocji, w każdym czasie poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty email: serwis@gkpge.pl lub sklep@gkpge.pl . Rezygnacja następuje z datą otrzymania ww. oświadczenia przez Organizatora.

 

 1. Sprzedawcą produktów jestPhilips Polska Sp. z o.o.

 

PRODUKTY PHILIPS

§ 3

 

 1. Produkty Philips:

Wszystkie produkty występujące w aktualnej ofercie Sprzedawcy Philips Polska Sp. z o.o. w Dedykowanym Sklepie Internetowym pod adresem https://www.philips.pl/sklep/PL_EnergetyczneRabatyzPGE.

 1. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na produkty dostępne w aktualnej ofercie w Dedykowanym Sklepie Internetowym pod adresem https://www.philips.pl/sklep/PL_EnergetyczneRabatyzPGE w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 

 1. Zasady prowadzenia Promocji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a)              zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji;

b)             zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c)              zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów marki Philips wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem,
a sprzedawcą Philips Polska Sp. z o.o. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych
w danym zakresie urzędów lub organów;

d)             zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych 
w regulaminie sklepu dostępnego na platformie:https://sklep.gkpge.pl/);

e)             zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy w regulaminie,
a dotyczących Dedykowanego Sklepu Internetowego dostępnego na https://www.philips.pl/sklep/PL_EnergetyczneRabatyzPGE, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.

 

 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu PGE eSklep udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej:https://sklep.gkpge.pl/ oraz www.pge-obrot.pl/efaktura. 
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej:https://sklep.gkpge.pl/oraz www.pge-obrot.pl/efaktura. Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu.
 3. Reklamacje dotyczące §2 ust. 1-3 Regulaminu mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A.  ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl z dopiskiem
  w tytule „Energetyczne rabaty z PGE”. Reklamacje rozpatrywane są, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu. Pozostałe reklamację mogą być zgłaszane poprzez formularz: https://www.philips.pl/c-w/wsparcie-konsumenta/kontakt.html.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.09.2020 r.