Regulamin Akcji Promocyjnej Kody Rabatowe z PGE

zmieniony z dniem 11.03.2019r.

 

Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: KODY RABATOWE Z PGE” (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną wspomnianej akcji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział, a także obowiązki Organizatora.

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 1. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:

 2. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/

 3. Organizatorem Akcji Promocyjnej KODY RABATOWE Z PGE (dalej „Akcja”), jest PGE. 

  Akcja - akcja promocyjna KODY RABATOWE Z PGEpolegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych od pracownika PGE, lub automatycznie na wskazany w rejestracji adres mailowy z platformy handlowej PGE eSklep kodu rabatowego, na produkty Whirlpool, aktualnie dostępne na platformie https://sklep.gkpge.pl/, na zasadach określonych w Regulaminie. 

  Klient uprawniony – osoba, która otrzymała od Pracownika PGE lub bezpośrednio z platformy handlowej PGE eSklep Kod Rabatowy. Pracownicy PGE mogą przekazać Kod Rabatowy Klientowi, który zawrze umowę z PGE Obrót S.A. lub skorzysta z innej Oferty handlowej PGE (dalej: Oferta) lub dokona zmiany formy płatności na eFakturę. Platforma handlowa PGE eSklep prześle Kod Rabatowy Klientowi, który dokonał rejestracji w serwisie https://sklep.gkpge.pl/ i wyraził zgody marketingowe lub w przypadku Klienta zarejestrowanego (posiadającego konto), a który wyraził zgody marketingowe. Klient uprawniony zwany również dalej Klientem.

  Kod Rabatowy – przekazany przez pracownika PGE lub przesłany przez platformę handlową PGE eSklep kod rabatowy o wartości 15% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcją zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu, dostępnych w aktualnej ofercie na platformie https://sklep.gkpge.pl/ w Okresie Ważności Kodu Rabatowego; Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wszystkie produkty sprzedawcy Whirlpool znajdujące się w koszyku zamówienia.

  Platforma handlowa PGE eSklep – Platforma handlowa on–line prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym zwana Serwisem, w domenie www.sklep.gkpge.pl. służąca prezentacji, promocji i reklamie Produktów oferowanych przez Partnerów Produktowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych Produktów nazywana również eSklep. 

  Pracownik PGE – Pracownik Biura Obsługi Klienta lub/i Pracownik Infolinii PGE. 

  Organizator – PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości 492 640 400,00 zł, w całości wpłacony. Organizator zwany również jako PGE

  Whirlpool - Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul.1 Sierpnia 6a, 02-134 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 597710, NIP 5223052427, REGON: 363626103, o kapitale zakładowym w wysokości 210 648 000,00 zł. 
  Produkty Whirlpool
  – produkty objęte Akcją zgodnie z § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

  Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Akcji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Akcja skierowana jest wyłącznie do osób, które w Okresie Akcji zawrą z PGE Obrót S.A. za pośrednictwem BOK lub Infolinii PGE umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji, lub skorzystają z Oferty, lub dokonają zmiany formy płatności na eFakturę lub dokonają rejestracji w serwisie https://sklep.gkpge.pl/ i wyrażą zgody marketingowe lub w przypadku Klientów zarejestrowanych (posiadających konto) wyrażą zgody marketingowe.

 5. Akcja trwa w okresie od 05.11.2018 do 26.05.2019 (“Okres Akcji”) – w tym okresie Klienci uprawnieni mogą otrzymywać od Pracowników PGE lub z bezpośrednio z platformy handlowej PGE eSklep Kody Rabatowe. Klient uprawniony lub osoba, której Klient uprawniony przekaże Kod Rabatowy, może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 05.11.2018 do 30.06.2019 („Okres Ważności”).

 6. Udział w Akcji jest dobrowolny, Klient, który chce przystąpić do niej musi potwierdzić, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że go akceptuje i wyraża zgodę na jego stosowanie.

 7. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.gkpge.pl

 8. Uczestnictwo w Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 1. Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez osobę, która spełnia poniższe warunki Kodu Rabatowego do wykorzystania w aktualnej ofercie Produktów Whirlpool na platformie sprzedażowej PGE eSklep w Okresie Ważności Kodu Rabatowego. Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest:

  a) zawarcie z PGE za pośrednictwem BOK lub Infolinii PGE umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji, lub

  b) skorzystanie z Oferty, lub

  c) dokonanie zmiany formy płatności na eFakturę, lub

  d) dokonanie rejestracji w serwisie https://sklep.gkpge.pl/ i wyrażenie zgód marketingowych na:

  - przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej,

  - przetwarzanie przez PGE Obrót S.A. wskazanych danych osobowych w celu marketingu produktów i usług,

  - wykorzystanie przez PGE Obrót S.A. wskazanego numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących, lub

  e) wyrażenie zgód marketingowych w przypadku Klientów już zarejestrowanych (posiadających konto):

  - przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej,

  - przetwarzanie przez PGE Obrót S.A. wskazanych danych osobowych w celu marketingu produktów i usług,

  - wykorzystanie przez PGE Obrót S.A. wskazanego numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon) i automatycznych systemów wywołujących.

 2. Po spełnieniu przynajmniej jednego z warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1, ppkt a), b) lub c), Organizator za pośrednictwem Doradcy BOK przekaże Klientowi materiał reklamowy z załączonym unikatowym Kodem Rabatowym lub za pośrednictwem Doradcy Infolinii PGE prześle do Klienta wiadomość email, z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email.
 3. Po spełnieniu przynajmniej jednego z warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 1, ppkt d) lub e), Organizator bezpośrednio z platformy handlowej PGE eSklep prześle do Klienta wiadomość email, z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email.

 4. Unikatowy kod jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wszystkie produkty sprzedawcy Whirlpool znajdujące się w koszyku zamówienia.

 5. Aby wykorzystać Kod Rabatowy należy przed złożeniem zamówienia, a po dodaniu Produktu  Whirlpool, Hotpoint, Indesit do koszyka, wprowadzić kod uprawniający do skorzystania z rabatu w polu „kupon promocyjny”. Przekazanie przez Klienta uprawnionego (lub osobę, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) Kodu Rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do wykorzystania rabatu.

 6. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za Produkt Whirlpool, Hotpoint, Indesit zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 15% liczonych od pełnej, regularnej ceny produktu brutto.

 7. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Akcją, rabat przysługuje na wszystkie produkty sprzedawcy Whirlpool w danym zamówieniu.

 8. Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

 9. Klient uprawniony (lub osoba, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) dokonując zakupu na platformie https://sklep.gkpge.pl/ ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.

 10. Klient nie ponosi kosztów przesyłki zamawianych produktów.

 11. Odbiór zużytego sprzętu jest bezpłatny, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Aby zgłosić odbiór zużytego sprzętu, należy przesłać taką  informację mailem na adres sklep@gkpge.pl, lub poprzez formularz kontaktowy, dostępny na platformie PGE eSklep ze wskazaniem  internetowego numeru zamówienia nabytego produktu. Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu (jeśli został zamówiony) realizowany jest w miejscu dostawy nowegosprzętu, w terminie późniejszym niż dostawa zamówionego towaru, po uprzednim kontakcie ze strony kuriera.  

 12. Sprzedawcą produktów jest firma Whirlpool.

 

PRODUKTY AGD z grupy Whirlpool

§ 3

 1. Produkty Whirlpool objęte Akcją:

  Wszystkie produkty Sprzedawcy Whirlpool występujące w aktualnej ofercie na platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/whirlpool 

 2. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłączne na Produkty AGD z grupy Whirlpool dostępny w aktualnej ofercie na platformie https://sklep.gkpge.pl/ w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 1. Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

  a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji;

  b) zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

  c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów Whirlpool wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy klientem, a Whirlpool lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  d) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w regulaminie sklepu dostępnego na platformie https://sklep.gkpge.pl/);

  e) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy regulaminie sklepu dostępnego na platformie https://sklep.gkpge.pl/, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.

 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Organizator udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej https://sklep.gkpge.pl/ oraz www.zapewniamyenergie.pl.

 4. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej https://sklep.gkpge.pl/. Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a nie wykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu. 

 5. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „KODY RABATOWE Z PGE”. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2019r.