Regulamin Akcji Promocyjnej "Świąteczna Promocja 2018"

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Świąteczna Promocja 2018” jest Philips Polska Sp. z o.o.

 2. Akcja przeprowadzana będzie na Sklepie Firmowym Philips zwanym również Platformą Internetową pod adresem:

   https://www.philips.pl/sklep/PL_XMAS2018

 3. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy regulamin korzysta z poniższych definicji:

  Organizator - Philips Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195B, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037385, NIP: 5260210955, REGON: 011097206, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł. 

  PGE Obrót – PGE OBRÓT S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości 492 640 000,00 zł.

 4. Celem Akcji jest popularyzacja platformy handlowej PGE eSklep, oraz podniesienie satysfakcji Pracowników PGE, poprzez umożliwienie zakupu produktów objętych rabatem, na partnerskiej platformie internetowej dedykowanej dla pracowników GKPGE.

 5. Akcja organizowana jest na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Akcja skierowana jest do Pracowników PGE w Okresie Akcji, będących Klientami.

 7. Prawo do użycia nazwy Akcji „Świąteczna Promocja 2018”, logo PGE eSklep, innych materiałów związanych z Akcją stanowią własność PGE Obrót i nie mogą być używane przez inne podmioty, w tym szczególnie w celach promocyjnych lub reklamowych bez zgody PGE Obrót.

 8. Akcja trwa w okresie od 28.11.2018 do 31.01.2019r. (“Okres Akcji”).

 9. Udział w Akcji jest dobrowolny, a Pracownik PGE przystępując do niego potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że go akceptuje i wyraża zgodę na jego stosowanie.
 10. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.gkpge.pl

 11. Uczestnictwo w Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient potwierdza niniejszym spełnienie wszelkich warunków kwalifikacyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji. Jeżeli Pracownik nie spełni warunków kwalifikacyjnych Akcji lub w jakikolwiek sposób złamie zasady niniejszego regulaminu traci on prawo do uczestnictwa w Akcji, w tym prawo do uzyskania kodów rabatowych.

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

 1. Akcja polega na umożliwieniu Pracownikowi PGE zakupuwybranych produktów marki Philips przy wykorzystaniu maksymalnie dwóch kodów rabatowych naliczających zniżkę w wysokości 40% każdy.

  Aby dokonać zakupu produktów marki Philips, Pracownik na stronie https://sklep.gkpge.pl/ otwiera zakładkę Strefa Pracowników Grupy Kapitałowej PGE, a następnie dokonuje rejestracji przechodząc przez pole Skorzystaj z oferty obok banera Świąteczna Promocja 2018 do strony rejestracyjnej, gdzie należy podać tylko imię i nazwisko oraz służbowy adres mailowy.

 2. Pracownik po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Akcji Promocyjnej „Świąteczna Promocja 2018” otrzyma na służbową skrzynkę mailową 2 kody umożliwiające dokonywanie na platformie Philips https://www.philips.pl/sklep/PL_XMAS2018 zakupów 2 produktów Philips z 40% zniżką każdy.

 3. Pracownicy Grupy Kapitałowej PGE, którzy nie posiadają służbowych adresów e-mail, aby otrzymać 40% kody rabatowe powinni z prywatnej skrzynki e-mail przesłać zgłoszenie na adres: ofertapracownicza@gkpge.pl . W wiadomości należy wpisać imię i nazwisko, numer pracowniczy oraz nazwę spółki w ramach Grupy Kapitałowej PGE. Po weryfikacji, w wiadomości zwrotnej zostaną wysłane kody rabatowe.

 4. Kody rabatowe będą unikalne dla Pracownika i będzie on mógł je wykorzystać tylko 1 raz.

 5. Sprzedaż Produktów na rzecz uczestników Akcji odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem Sklepu Firmowego Philips, który stanowi Załącznik nr 2 do Umowy („Regulamin Sklepu Firmowego Philips”).

 

 

KODY RABATOWE

§ 3

 

 1. Kody rabatowe mogą zostać użyte do zakupienia produktów wyłącznie na platformie https://www.philips.pl/sklep/PL_XMAS2018.

 2. Realizując kod rabatowy, Pracownik może kupić Produkty Philips wyłącznie w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą Pracownika. Zasady zakupu produktów Philips są określone w regulaminie Sklepu Firmowego Philips dostępnym na stronie: https://www.philips.pl/sklep/PL_XMAS2018/termsAndConditions.

 3. Zniżka wynikająca z kodu rabatowego kalkulowana jest jako 40% od ceny brutto każdego z Produktów Philips podanej przy danym Produkcie Philips na stronach Sklepu Firmowego Philips.

 4. Platforma Internetowa pod adresem https://www.philips.pl/sklep/PL_XMAS2018 jest własnością Philips.

 5. Kody rabatowe mogą zostać zrealizowane:

      - wyłącznie w okresie: od 28.11.2018 do 31.01.2019r.

      - do zakupu produktów dostępnych na platformie Internetowej pod adresem: https://www.philips.pl/sklep/PL_XMAS2018

 6. Klient nie ponosi kosztów przesyłki zamawianych produktów.

 7. Kody rabatowe, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody.

   

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  §4

   

  1. Zasady prowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, przy założeniu, że nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.

  3. Zmiany niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.sklep.gkpge.pl

  4. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „Świąteczna Promocja 2018”.