Rabat 20% na wybrane produkty marki PIRI w PGE eSklep do oferty Cieplej z PGE

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „RABAT 20% NA WYBRANE PRODUKTY MARKI PIRI
W PGE ESKLEP DO OFERTY CIEPLEJ Z PGE” Z DNIA 09.03.2020r.

 

Niniejszy regulamin Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Rabat 20% na wybrane produkty marki PIRI w PGE eSklep do oferty Cieplej z PGE”  (dalej „Regulamin”) określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną wspomnianej Akcji Promocyjnej, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym w niej udział, a także obowiązki Organizatora.

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „Rabat 20% na wybrane produkty marki PIRI w PGE eSklep do oferty Cieplej z PGE” (dalej „Akcja”), jest PGE Obrót S.A.

 

 1. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie handlowej PGE eSklep pod adresem:  https://sklep.gkpge.pl/.

 

 1. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin korzysta z poniższych definicji:

 

 • Akcja - akcja promocyjna „Rabat 20% na wybrane produkty marki PIRI w PGE eSklep do oferty Cieplej z PGE” polegająca na możliwości otrzymania przez Klientów uprawnionych Kodu Rabatowego na podany adres e-mail lub nr telefonu komórkowego. Kod rabatowy do wykorzystania na wybrane produkty PIRI, aktualnie dostępne na platformie dostępnej pod adresem strony  internetowej: https://sklep.gkpge.pl/, przyznawany jest za skorzystanie z promocyjnej oferty „Cieplej z PGE” na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 • Klient uprawniony – osoba, która zakupi kocioł gazowy z montażem od partnera PGE Obrót S.A. w ramach promocyjnej oferty „Cieplej z PGE”. Klient uprawniony otrzyma Kod Rabatowy na podany adres e-mail lub w przypadku jego braku na nr telefonu komórkowego. Klient uprawniony zwany jest dalej również Klientem.

 

 • Kod Rabatowy – przekazany Kod Rabatowy o wartości 20% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto produktów objętych Akcjązgodniez§ 3 ust. 2 Regulaminu, dostępnych w aktualnej ofercie na platformie https://sklep.gkpge.pl/w okresie ważności Kodu Rabatowego; Kod Rabatowy jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wskazane  w § 3 ust. 2 Regulaminu produkty PIRI  znajdujące się w koszyku zamówienia.

 

 • Platforma handlowa PGE eSklep – Platforma handlowa on–line prowadzona przez PGE Obrót S.A. w języku polskim o charakterze otwartym w domenie: www.sklep.gkpge.pl. służąca prezentacji, promocji i reklamie produktów oferowanych przez Partnerów Produktowych, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów nazywana również eSklep.

 

 • Organizator – PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości 492 640 400,00 zł, w całości wpłacony. Organizator zwany również jako PGE.

 

 • Partner PGE – podmiot, z którym PGE Obrót S.A. podpisała umowę współpracy w zakresie oferowania, dostarczania i instalowania wybranym Klientom PGE kotłów gazowych w ramach wprowadzonej w dniu 09.03.2020 r. oferty „Cieplej z PGE edycja 3”. Dla oferty promocyjnej „Cieplej z PGE edycja 3” jest to Martyna Rafalik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą POL-FRA Martyna Rafalik z siedzibą w Ząbkach, ul. Stefana Starzyńskiego 25, 05 – 091 Ząbki, której nadano następujące numery: NIP 798-14-63-127 REGON 366010650,
 • Produkty PIRI – produkty sprzedawcy PIRI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 31 bud. C, 03-736 Warszawa,wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662040 o numerze NIP 113-29-29-130,dalej również jako PIRI Sp. z o.o., objęte Akcjązgodniez§ 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 • Terytorium - Akcja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że produkty zakupione w ramach Akcji będą dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Akcja skierowana jest wyłącznie do osób, które w okresie Akcji Promocyjnej dokonają zakupu wraz z montażem kotła gazowego, w ramach zlecenia instalacji zawartego z Partnerem PGE w ramach promocyjnej oferty „Cieplej z PGE”.

 

 1. Akcja trwa w okresie od 09.03.2020 do 30.06.2020r. (“Okres Akcji”) – w tym okresie uprawnieni Klienci otrzymają na podany adres e-mail lub numer telefonu komórkowego Kody Rabatowe. Klient uprawniony lub osoba, której Klient uprawniony przekaże Kod Rabatowy, może skorzystać z Kodu Rabatowego na warunkach określonych w Regulaminie w okresie od 09.03.2020 do 15.07.2020r. („Okres Ważności”).

 

 1. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.gkpge.pl.

 

 1. Uczestnictwo w Akcji oznacza  akceptację niniejszego Regulaminu.

 

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

 1. Przedmiotem Akcji jest możliwość uzyskania przez Klienta uprawnionego, który spełni poniższe warunki, Kodu Rabatowego do wykorzystania w aktualnej ofercie produktów PIRI na Platformie handlowej PGE eSklep w okresie ważności Kodu Rabatowego.
 2. Warunkiem otrzymania Kodu Rabatowego jest:

a)         dokonanie zakupu wraz z montażem Kotła gazowego poprzez podpisanie i sfinalizowanie zlecenia instalacji Urządzenia z Partnerem PGE w ramach promocyjnej oferty „Cieplej z PGE”. Podpisanie zlecenia instalacji musi być poprzedzone wyrażeniem zgody na przekazanie swoich danych do Partnera PGE poprzez wypełnienie i podpisanie Zlecenia Realizacji Usługi Doradztwa Technicznego, które jest bezpłatne i upoważnia do skorzystania z oferty „Cieplej z PGE” w okresie obowiązywania promocji tj. od 09.03.2020 do 31.05.2020r.,

b)        wyrażenie zgody na przesyłanie przez PGE Obrót S.A. informacji handlowej dotyczącej produktów i usług Partnerów PGE Obrót S.A. prezentujących i sprzedających produkty
i usługi w ramach mobilnych, stacjonarnych i internetowych platform handlowych PGE, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres poczty elektronicznej.

 

 1. Po spełnieniu warunków wyszczególnionych w § 2 ust. 2 Regulaminu, Organizator za pośrednictwem Doradcy Infolinii PGE, prześle do Klienta wiadomość email, lub wiadomość
  w formie sms z unikatowym Kodem Rabatowym na wskazany przez Klienta adres email lub numer telefonu komórkowego.

 

 1. Kody Rabatowe wysyłane będą Klientom cyklicznie raz w miesiącu (do 15 dnia danego miesiąca) do tych Klientów, u których montaż kotła gazowego, ukończony został w miesiącu poprzednim, co zostało potwierdzone przekazanym Klientowi uprawnionemu protokołem odbioru.

 

 1. Unikatowy Kod jest przeznaczony do jednorazowego wykorzystania na wybrane produkty marki PIRI znajdujące się w koszyku zamówienia, wskazane w § 3 ust. 2 Regulaminu. W celu skorzystania z Kodu Rabatowego należy przed złożeniem zamówienia, a po dodaniu produktów PIRI do koszyka, wprowadzić kod uprawniający do skorzystania z rabatu w polu „kupon promocyjny”. Przekazanie przez Klienta uprawnionego (lub osobę, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) Kodu Rabatowego po złożeniu zamówienia nie uprawnia do wykorzystania rabatu.

 

 1. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za produkt PIRI wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu, zostanie pomniejszona o wysokość rabatu, tj. o wartość 20% liczonych od pełnej, regularnej ceny produktu brutto.

 

 1. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych Akcją, rabat przysługuje na wszystkie produkty PIRI  w danym zamówieniu.

 

 1. Przyznany w ramach Kodu Rabatowego rabat nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.

 

 1. Klient uprawniony (lub osoba, której Klient uprawniony przekazał Kod Rabatowy) dokonując zakupu na platformie: https://sklep.gkpge.pl/ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Kodu Rabatowego.
 2. Udział w Akcji promocyjnej jest dobrowolny, Klient uprawniony może zrezygnować z udziału w Akcji promocyjnej bez konieczności informowania Organizatora.
 3. Sprzedawcą produktów jest PIRI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ząbkowska 31 bud. C, 03-736 Warszawa,wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662040 o numerze NIP 113-29-29-130.

 

PRODUKTY PIRI

§ 3

 

 1. Produkty PIRI objęte Akcją:

Wybrane produkty ww. marki występujące w aktualnej ofercie sprzedawcy PIRI Sp. z o.o. na platformie handlowej PGE eSklep pod adresem: https://sklep.gkpge.pl/piri-2 wymienione
w ust. 2 poniżej.

 

 1. Produkty marki PIRI objęte Akcją:

a)       Centralka bramka WiFi

b)      Czujnik gazu ziemnego

c)       Czujnik temperatury

 

 1. Kod Rabatowy może zostać wykorzystany wyłącznie na wybrane produkty marki PIRI wskazane w ust 2 powyżej, dostępne w aktualnej ofercie na platformie: https://sklep.gkpge.pl/  w Okresie Ważności Kodu Rabatowego.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 

 1. Zasady prowadzenia Akcji i wykorzystywania Kodów Rabatowych określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty):

a)             zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Akcji;

b)             zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;

c)              zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów PIRI wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem, a sprzedawcą PIRI Sp. z o.o. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

d)             zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych
w regulaminie sklepu dostępnego na platformie: https://sklep.gkpge.pl/);

e)             zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosują się zapisy w regulaminie sklepu dostępnym na platformie: https://sklep.gkpge.pl/, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych tym regulaminem.

 

 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Organizator udostępni tekst jednolity poprzez jego publikację na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/.

 

 1. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej: https://sklep.gkpge.pl/. Do Kodów Rabatowych przyznanych przed zmianą Regulaminu, a niewykorzystanych, stosuje się Regulamin w jego nowym brzmieniu.

 

 1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A.
  ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres: sklep@gkpge.pl z dopiskiem
  w tytule „Rabat 20% na wybrane produkty marki PIRI w PGE eSklep do oferty Cieplej z PGE”. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2020r.