PGE I WHIRLPOOL

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W PROGRAMIE PARTNERSKIM VIP „PGE I WHIRLPOOL”

 

 

WARUNKI OGÓLNE

§ 1

 

 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej „PGE i Whirlpool” (dalej „Akcja”), jest Whirlpool.

 

 1. Akcja przeprowadzana będzie na Platformie Internetowej VIP pod adresem: www.vip.whirlpool.pl/gkpge

 

 1. W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy regulamin korzysta z poniższych definicji:

 

 • PGE– PGE OBRÓT S.A., z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-Go Marca 6, 35-959, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 8130268082, kapitał zakładowy w wysokości 492 640 000,00 zł, zwany również PGE.

 

 • Organizator - Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 6A, 02-134 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 597710, NIP 5223052427, REGON: 363626103.

 

 1. Celem Akcji jest popularyzacja platformy handlowej PGE eSklep, oraz podniesienie satysfakcji Pracowników, poprzez umożliwienie zakupu produktów objętych rabatem oraz wzmocnienie relacji z klientami z segmentu korporacyjnego, na partnerskiej platformie internetowej poprzez umożliwienie zakupu produktów Whirlpool w promocyjnej cenie.

 

 1. Akcja Organizowana jest na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Akcja skierowana jest tylko do Pracowników GKPGE oraz pracowników wybranych klientów PGE z segmentu klientów korporacyjnych w Okresie Akcji.

 

 1. Prawo do użycia nazwy Akcji Promocyjnej „PGE i Whirlpool”, logo PGE, innych materiałów związanych z Akcją stanowią własność PGE i nie mogą być używane przez inne podmioty, w tym szczególnie w celach promocyjnych lub reklamowych bez zgody PGE.

 

 1. Termin obowiązywania Akcji trwa od 19.12.2019r. do odwołania.

 

 1. Udział w Programie jest dobrowolny, a Klient przystępując do niego potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że go akceptuje i wyraża zgodę na jego stosowanie.
 2. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.sklep.gkpge.pl
 3. Uczestnictwo w Akcji wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu. Klient potwierdza niniejszym spełnienie wszelkich warunków kwalifikacyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Akcji. Jeżeli Pracownik nie spełni warunków kwalifikacyjnych Akcji lub w jakikolwiek sposób złamie zasady niniejszego regulaminu, traci on prawo do uczestnictwa w Akcji.

 

SZCZEGÓŁY AKCJI

§ 2

 

 1. Akcja polega na umożliwieniu Pracownikowi zakupuwybranych produktów objętych rabatem marki Whirlpool, Polar, Hotpoint, Indesit dostępnych w Sklepie Internetowym VIP: www.vip.whirlpool.pl/gkpge. Pracownik będzie mógł przejść na platformę www.vip.whirlpool.pl/gkpge, po wcześniejszej autoryzacji loginem, którym jest adres mailowy: sklep@gkpge.pl oraz hasłem: VIPgkpgewh, do której przekierowywany jest Pracownik z zakładki Program Partnerski VIP, w Serwisie PGE eSklep, w zakładce Program Partnerski VIP.
 2. Aby dokonać zakupu produktów w/w marek Pracownik na stronie https://sklep.gkpge.pl/ otwiera zakładkę Program Partnerski VIP, a następnie dokonuje autoryzacji przechodząc przez pole Skorzystaj z oferty obok banera Akcja Promocyjna PGE i Whirlpool do strony autoryzacyjnej, gdzie należy podać tylko: login: sklep@gkpge.pl oraz hasło: VIPgkpgewh.

 

 1. Po dokonanej autoryzacji w Serwisie PGE eSklep i przejściu na partnerską platformę www.vip.whirlpool.pl/gkpge, Pracownik będzie mógł dokonać zakupu produktów objętych rabatem bez ograniczeń ilościowych.

 

 1. Zakupy mogą być realizowane w okresie od 19.12.2019r. do odwołania.

 

 1. Sklep Internetowy pod adresem www.vip.whirlpool.pl/gkpgejest własnością Whirlpool.

 

 1. Klientnie ponosi kosztów przesyłki zamawianych produktów.

 

 1. Sprzedaż Produktów na rzecz uczestników Akcji odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem sprzedaży w ramach dedykowanej platformy VIP.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§3

 

 1. Zasady prowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, przy założeniu, że nie wpłyną one na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji.

 

 1. Zmiany niniejszego regulaminu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej www.sklep.gkpge.pl.

 

 1. Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres: PGE Obrót S.A. ul. 8 Marca 6, 35-959 Rzeszów lub drogą e-mailową na adres sklep@gkpge.pl z dopiskiem w tytule „PGE i Whirlpool”.